margin-top: 125px; border: 1px solid gray; } -->

Rozmístění IT firem ve světě podle různých komparativních hledisek: první díl - USA

Vojtěch Mádr , 02. leden 2012 11:15 0 komentářů
Rozmístění IT firem ve světě podle různých komparativních hledisek: první díl - USA

Nejprve bude potřeba si definovat obor našeho zájmu. IT industries zahrnuje široké spektrum odvětví elektrotechnické výroby. Jedná se prakticky o veškerou činnost firem spojenou s výrobou počítačů, periférií a toho, co umožňuje aplikace této techniky. Spadá sem programové vybavení, široké spektrum elektronické výroby včetně polovodičové a vše co zahrnuje servis této techniky. Dále zde nalezneme zpracování, uchovávání a přenos informací (IT v užším pojetí), na které navazuje E-komerce a IT-outsourcing. Tak a teď již k jádru věci.

V USA ITC odvětví zahrnují v širším spektru něco mezi 32 až 35 obory. I když se někdy do těchto oborů zahrnují firmy, které se specializují na distribuci neboli prodej těchto výrobků, zde jsme tyto firmy vynechali. A rovněž jsme vyloučili firmy, které jsou úzce specializované pouze na zábavní průmysl a šíření televizního a rozhlasového signálu a to i přesto, že v poslední době ITC obory pronikají ve zvýšené míře právě do těchto oblastí a rovněž i do reklamního průmyslu.

V uvedeném přehledu nechceme hodnotit úroveň výroby ITC odvětví v USA ani jeho vývoj, protože nejsou k dispozici relevantní časové údaje. Z různých pohledů ale chceme porovnat rozmístění firem ITC odvětví v USA dle jednotlivých států USA a Regionů. Všechny údaje se vztahují k aktuálním informacím z roku 2011 a vycházejí z informačního kanálu Manta (USA).

K datu 30. 11. 2011 bylo v USA registrováno 28 973 800 firem (podnikatelských subjektů), z toho 553 611 firem (jak je výše uvedeno) podnikalo v ITC odvětvích, což představovalo 1,9 % ze všech registrovaných firem USA. Konkrétní postup je následující:

  • 1) Zvolili jsme komparativně – teritoriální hledisko, tj. porovnání procentuálního zastoupení firem ITC odvětví ke všem registrovaným firmám v jednotlivých státech USA a institucionálních Regionech USA.

Uvedený princip jsme zúžili tak, že jsme vyčlenili státy USA, které měly zastoupení ITC oborů stejné a vyšší než byl průměr pro celé USA, tj. 1,9 %. Uvedenou skutečnost vyjadřuje Tabulka č. 1:

Pořadí Stát USA % zastoupení firem ITC (ze všech registr.)
1.  Virginia  2,9 %  
2.  Maryland                    2,7 %   
3. New Hampshire         2,6 %   
4. California                      2,5 %
5. Colorado                      2,3 %
6. New Jersey                  2,3 %
7. Washington state         2,2 % 
8.  Utah                          2,2 %
9. Nevada                       2,2 %
10. Washington D.C.       2,1 % 
11. Massachusetts             2,1 %
12. New York                   2,0 % 
13. Illinois                    2,0 %
14. Arizona                  2,0 %     
15. Georgia                        2,0 %    
16. Connecticut            1,9 %
17.  Florida                       1,9 %
18. Oregon                        1,9 %

Uvedený výčet zahrnuje 18 států USA z 50 států USA včetně distriktu hlavního města Washingtonu (District of Columbia), tudíž z 51 subjektů.

Tato tabulka vychází z údajů tabulky č. 1, kde státy USA nahrazuje širší pojetí tj. Regiony.

Tabulka č. 2

Region USA Počet států (s 1,9% zastoupení ITC)
West (Západ)  7
Northeast (Severovýchod)  5
South (Jih)        5
Midwest (Středozápad) 1

Uvedené tabulky poskytují jen orientační představu o geografickém (teritoriálním) rozložení firem ITC oborů v USA. Přesto je patrné, že v Regionu Západ je koncentrace firem ITC oborů největší. Další zjištění je, že k největšímu zastoupení ITC firem v % ze všech registrovaných je ve státech Virginie a Marylandu (Region Jih), což svědčí o velkém rozvoji v tomto teritoriu.

  • 2) Další představu o teritoriálním rozložení ITC oborů nám poskytne, když porovnáme kolik firem ITC oborů (těch které mají sídlo i pobočku) s obratem vyšším než 1 mld. UDS působí v jednotlivých státech USA resp. Regionech. I tyto údaje pocházejí ze stejné informační báze. Z těchto údajů vychází Tabulka č. 3:

Pořadí             Stát USA                                   

Počet firem s obratem nad 1mld.USD

1. California                                                                                 

90

2. New York                                                                                

35

3. Texas                                                                                       

26

4. Florida                                                                                         

20

5. Colorado                                                                                                      

19

 6.-7. New Jersey, Pennsylvania                                                          

18

 8. Ohio                                                                                        

17

9. Illinois                                                                                             

15

10.-12. Virginia, Georgia, Massachusetts                                          

13

13. Arizona                                                                                      

9

14. Missouri                                                                                  

8

15. North Carolina                                                                            

7

16. Maryland                                                                               

6

17. Washington                                                                            

5

18.-21. Connecticut, Nevada, Tennessee

Washington D.C.                                                                           

4

22.-26. Arkansas, Lousiana, Michigan,                    

South Carolina, Utah                                                                    

3

27.-32. Indiana, Iowa, Maine, Minnesota,                

Nebraska, Wisconsin                                                                          

2

33.-39. Idaho, Kansas, Kentucky, N.Mexico              

Oklahoma, Oregon, Vermont                                                              

1

USA celkem                                                                       

382

Z uvedené tabulky pak vychází i ta následující, jež uvádí jaké je regionální rozložení(dle instutucionálních regionů USA), které vychází ze států USA, v kterých je zastoupena alespoň 1 firma s obratem nad 1mld.USD vypadá následovně. Tabulka č. 4:

Region USA      Počet států
 
(se zastoupením firem ITC s obratem nad 1mld.USD)
South (Jih)                          13
Midwest (Středozápad)     10
West (Západ                        9
Northeast (Severozápad)              7   
Celkem                               39

Z již uvedené tabulky č .3 vychází i tabulka č. 5, která uvádí, jaké je rozložení firem ITC oborů v jednotlivých Regione s obratem nad 1 mld.USD. Tabulka č. 5

Region USA                       Počet firem ITC oborů (s obratem nad 1 mld. USD)

West (Západ)                      133

South (Jih)                          104

Northeast (Severovýchod)    91

Midwest (Středozápad)        54

Celkem USA                       382

Z tabulky č.3 vyplývá, že celkem bylo v USA 382 firem ITC oborů s obratem vyšším než 1 mld. USD, které byly přítomny v 39 státech USA z 51 (+ D.C.). Tabulka č. 4 vychází ze států USA s alespoň jednou firmou ITC s obratem nad 1 mld.USD. V tomto pojetí vynikal Region Jih a nejméně států bylo v Regionu Severozápad. Tento pohled poskytuje jen statistický přehled a skutečnost tímto zkresluje.

Daleko reálnější pohled uvádí tabulka č. 5, kde je zohledněna “váha“ jednotlivých států, tj. kolik firem s obratem nad 1mld.USD v jednotlivých státech působí, V tomto případě se jedná o poměrně přesné údaje. Jasně zde dominuje Region Západ a s odstupem pak Region Jih a Severovýchod, Středozápad je s ještě větším odstupem poslední.

Z teritoriálního (geografického) rozložení firem ITC oborů je zřetelně patrná ekonomická „váha“ Californie a tím i celého Regionu Západ. Zde podotýkáme, že kdyby byla Californie samostatný stát, neměla by konkurenci jak v podílu ITC oborů na HDP, v pestrosti a množství oborů ITC, počtu zaměstnanců v ITC na celkové zaměstnanosti, v množství vědeckých a výzkumných pracovišť zkoumajících v ITC oborech (Silicon Valley a universitách např. Stanford a Caltech) apod. Z ostatních států Regionu Západ je třeba zmínit Colorado a nebývalým rozvojem ITC oborů, Arizona a Washington. V ostatních státech působí převážně pobočky koncernů z Californie.

V Regionu Jih není koncentrace firem oborů ITC tak patrna, přesto poměrně dominují státy Texas a Florida, což plně koreluje s úrovní jejich DPH. Velkým rozvojem ITC oborů procházejí i státy Regionu Jih u Atlantiku (Virginia, Georgia, North Carolina, Maryland).

Tradiční Region Severovýchod relativně v ITP oborech jakoby stagnoval. Pravda je ovšem jiná. V základním výzkumu celkově i v ITC oborech s návazností na univerzity hraje Region Severovýchod hlavní roli v USA. Tak jako v Regionu Západ, je v Regionu Severovýchod největší koncentrace ITC oborů v aglomeraci New Yorku (státy Pennsylvania, New Jersey, Massachusetts, Connecticut).

Region Středozápad má zastoupení oborů ITC na pohled překvapivě malý. V tomto případě nejde o hledisko zaostávání, ale je tím, že se jedná o region s tradičními obory včetně těžkého průmyslu s důlní činností a chemie, ale i obory tradičního zemědělsko-potravinářské komplexu. Přesto aglomerace Chicaga (Illinois) má poměrně silnou koncentraci firem ITC oborů.

  • 3) Další obecnější pohled na teritoriální rozložení firem ITC oborů v USA nám poskytne, když porovnáme kolik firem (jmenovitě) s obratem nad 10 mld. USD působí v jednotlivých státech a Regionech a jaké je % zastoupení firem ITC ze všech firem USA s obratem nad 10 mld. Tyto údaje vycházejí z databáze Forbes.

Tabulka č. 6

Pořadí

             Název

Obrat (nad 10  mld.USD)

Pořadí (z cel.USA firem)

Stát (USA)

1.

Hewlett-Packart       

126,0      

 11.

California

2.

AT&T

124,6

 12.

Texas

3.

Verizon Communication

106,6

 16.

New York

4.

IBM

 99,9

 18.

New York

5.

Apple

 65,2

 35.

California

6.

Microsoft

 62,5

 38.

Washington

7.

Dell

 61,5

 41.

Texas

8.

Intel

 43,6

 56.

California

9.

Cisco

 40,0

 62.

California

10.

Comcast

 37,9

 66.

Pennsylvania

11.

Amazon.com

 34,2

 78.

Washington

12.

Spirit Nextel

 34,2

 85.

Kansas

13.

Google

 29,2

 92.

California

14.

Oracle

 26,8

 96.

California

15.

Direct TV

 24,1

110.

California

16.

Motorola Solution

 22,8

116.

Illinois

17.

Emerson Electric

 21,9

120.

Missouri

18.

Xerox

 21,6

121.

Connecticut

19.

Time Warner Cable

 18,9

137.

New York

20.

Whirpool

 18,4

143.

Michigan

21.

EMC

 17,0

152.

Massachusetts

22.

Computer Sciences

 16,1

155.

Virginia

23.

Texas Instruments

 14,0

175.

Texas

24.

Jabit Circuits

 13,4

182.

Florida

25.

DISH Network

 12,6

193.

Colorado

26.

Quest Communications

 11,7

209.

Colorado

27.

SAIC

 11,1

219.

Virginia

28.

Qualcomm

 11,0

222.

California

29.

Liberty Media

 11,0

224.

Colorado

Z tabulky vyplývá, že podíl oborů ITC firem ze všech USA firem všech oborů s obratem nad 10 mld.USD byl 29 z firem všech oborů, kterých bylo 224. Celkově tedy12,9 % firem ze všech v USA s obratem 10 mld.USD patřilo k ITC oborům.

Tabulka č.7 prezentuje teritoriální rozložení firem ITC s obratem nad 10 mld. USD dle jednotlivých států USA. Tabulka č. 7:

 California                                                                                                                              8

Texas                                                                                                                                     3

New York                                                                                                                              3

Colorado                                                                                                                                3

Washington, Virginia                                                                                                               2

Pennsylvania, Kansas, Illinois, Misouri, Florida, Connecticut, Michigan, Massachusetts            1 

Tabulka č. 8 prezentuje teritoriální rozložení firem ITC s obratem nad 10 mld. USD dle Regionů. Tabulka č. 8:

Region                                  Počet firem ITC oborů (obrat nad 10 mld.USD) 

West (Západ)                        13

Northeast (Severovýchod)     6

South (Jih)                             6

Midwest (Středozápad)         4

Závěr

Když budeme vycházet z údajů, které uvádějí z tabulky č. 6 – č. 8, musíme konstatovat již výše uvedené závěry. Region Západ a dominance Kalifornie i z velmi zobecněného pohledu zůstávají prostě faktem.

Zajímavou skutečností je to, že firem oborů ITC ze všech USA s obratem nad 10 mld. USD bylo 12,9 %, což je daleko vyšší zastoupení, než uvádíme na počátku, kde firem oborů ITC ze všech registrovaných v USA bylo jen 1,9 %. To svědčí o tom, že průměrná velikost firem ITC oborů dle obratu v USD byla vysoko nad průměrem ze všech registrovaných firem v USA.

Možná bude také dobré připomenout, že dominance USA celosvětově v ITC oborech je i v tom, že nejméně 10 firem podle pořadí obratu, patří k největším na světě.

Vojtěch Mádr

Vojtěch Mádr

Autor je ekonom.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Kradená auta: Další úkol pro bezpečnostní kamery

Pavel Houser , 16. srpen 2017 06:30
Pavel Houser

Bezpečnostní kamery, které hledají ukradená vozidla nebo mají za úkol vozidlo jednoznačně identifiko...

Více


Kalendář

24. 08. Webinář Synology - DSM 6.1 - Virtual Machine Manager
27. 08.

31. 08.
VMworld 2017
01. 09.

06. 09.
IFA 2017
RSS 

Zprávičky

LG V30 bude mít displej OLED FullVision

Pavel Houser , 21. srpen 2017 11:42

P-OLED vzniká umísťováním pixelů na plastový substrát, který je mnohem pevnější než skleněná základn...

Více 0 komentářů

Jak funguje byznys na tuzemském YouTube

ČTK , 21. srpen 2017 09:47

Zájem Čechů o sledování videí na YouTube vzrostl letos meziročně o 35 procent. Poptávka se přesouvá ...

Více 0 komentářů

9 z 10 e-shopů nesplnilo zákonné povinnosti

ITBiz.cz , 20. srpen 2017 14:00

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje dodržování zákonů v oblasti prodeje zboží v e-shopech....

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Lenovo ve ztrátě, k zisku se má vrátit do 2 let

ČTK , 19. srpen 2017 10:12

Firma nevylučuje zdražení svých výrobků, aby udržela ziskové marže....

Více 0 komentářů

Generální ředitel Infosysu nečekaně rezignoval

ČTK , 19. srpen 2017 09:30

Od doby, co Sikka nastoupil do čela firmy, akcie stouply o více než pětinu....

Více 0 komentářů

Irsko odmítá požadavek EU, aby od Applu zpětně vybralo daně

ČTK , 18. srpen 2017 13:00

Jednání Applu údajně nebylo v rozporu s legislativou Irska ani Evropské unie....

Více 5 komentářů

Ericsson zvažuje, že propustí až 25 000 zaměstnanců

ČTK , 18. srpen 2017 09:00

Švédská firma se v poslední době potýká se slábnoucí poptávkou ze strany telekomunikačních operátorů...

Více 0 komentářů