Telekomunikace ve stručné retrospektivě a ve světle současných statistik

Vojtěch Mádr , 07. leden 2014 10:00 0 komentářů
Telekomunikace ve stručné retrospektivě a ve světle současných statistik

Lidé mezi sebou nejpřirozeněji komunikují prostřednictvím lidského hlasu. Ten lidskou společnost motivuje, řídí, ale také varuje nebo uklidňuje. Tisíce let se lidská společnost dorozumívala mezi sebou jen prostým hlasem. Vznikem písma dostalo slovo druhou dimenzi, mohlo se najednou snáze šířit na dálku a oslovovat více lidí. Muselo ale uplynout několik dalších stovek let od starověku, přes středověk až do doby první průmyslové revoluce, kdy můžeme hovořit o kolébce telekomunikace, která tak zásadním způsobem určuje náš současný svět.

Jak šel přirozený vývoj

Na poznatcích zákonů elektřiny začaly empiricky postupně vznikat vynálezy, které doslova hýbaly lidstvem. 25. 5. 1844 Samuel Morse uskutečnil první přenos slov (informací) na dálku prostřednictvím elektrického přístroje, který nazval „telegraf“. Slova kódoval do „morseovy abecedy“, kterou pak příjemce dekódoval. Telegraf během 20 let prodělal „epochální“ rozvoj. V 60-létech 19. stol. byl díky Edisonovi doplněn bezdrátovým telegrafem.

Obrovský kvalitativní skok v telekomunikacích nastal, když si nechal v roce 1876 Alexander Graham Bell patentovat vynález, který nazval „telefon“- přenos hlasu na dálku prostřednictvím vodivého drátu. I přes „kralování“ telegrafu došlo k obrovskému rozmachu telefonu. Význam telegrafu postupně upadal, oficiálně ukončen byl v roce 1972.

Je zajímavé, že počet registrovaných telefonů za podpory vlád některých evropských států (Švédsko, Švýcarsko) rostl do roku 1894 rychleji než v USA. Teprve po roce 1894, když vypršela platnost Bellova patentu a přibyly i další vynálezy, vzrostla registrace telefonů v USA z 0,3 mil na 3,3 mil. v roce 1904. V roce 1915 započalo dálkové spojení New York – San Francisko a USA - Evropa a registrace telefonů vzrostla v USA na 8 milionů kusů. Telefonizace (registrace pevných telefonních linek) v Evropě pokračovala pomaleji a úroveň USA byla dosažena u těch nejvyspělejších až v polovině 60. let 20. století.

V Československu dosáhl počet pevných telefonních linek v roce 1938 počtu cca 110.000 a v 70. letech 20. století pak 2 miliony, což byla cca 3x menší hodnota (počet linek k počtu obyvatel) než v USA.

Obecně platil princip, že úroveň vyspělosti státu ( GDP na obyvatele) koreloval s hustotou telefonizace ( % registrovaných telefonních linek k počtu obyvatel).

Další „revoluční“ skok byl vynález mobilního telefonu, tj. telefonu, který díky mikrovlnám lze volně přenášet a který může plnit roli pevného telefonu, případně ji i dále rozšiřovat. Navíc – a to je asi nejdůležitější – nemá limitované registrace a je finančně dostupný.

První akceschopný mobil byl prezentován firmou Motorola 3. 4. 1973. Jednalo se ještě o radio-telefon s omezeným dosahem. První mobilní síť tzv. G1 byla představena v Japonsku 1979, Evropě 1981 a USA 1983. Jednalo se ještě o analogovou síť s přenosovou kapacitou 28-56 kbit/s.

V roce 1991 byla představena nová síťová generace G2 na digitálním principu, která umožňovala přenášet do 115 kbit/s. Jednalo se o krok, který umožnil doslova obrovskou telefonizaci nejenom ve vyspělých státech, ale převážně v tzv. rozvojových. Navíc umožnila první bezdrátový internetový přístup (Wireless Internet Access), který se uskutečnil v roce 1991.

Dalším kvalitativní skokem v telekomunikacích byla implementace sítě G3 v roce 2001, která podpořila příchod nových vyspělých mobilů, tzv. „smartphones“ neboli „chytrých mobilů“. Kapacita přenosu vzrostla cca 3x a umožnila i běžné připojení na internet.

Rychlý vývoj v ITC Industries vedl následně k tomu, že v současné době (od roku 2010) se začíná prosazovat další evoluce sítí, tj. G4 s kapacitou 10x vyšší než G3. A už se hovoří o síti G5 s přenosem informací 100x vyšším.

V roce 2011 G2 sítě pokrývaly 90 % mobilních spojů, novější sítě G2 a G3 pokrývaly cca 45 % a nejnovější G4 sítě zatím 5 % mobilních spojů. V roce 2017 se předpokládá, že sítě G3 pokryjí 85 % a G4 50 % mobilních sítí.

Počet registrovaných (předplacených) mobilních telefonů dle pořadí států světa v letech 2005,2010,2012

Pořadí

     Stát

Počet mobilů v mil. 2005

Pořadí

     Stát

Počet mobilů v mil. 2010

Pořadí

     Stát

Počet mobilů v mil. 2012

1.

Čína

335

1.

Čína

859

1.

Čína

1.150

2.

USA

204

2.

Indie

752

2.

Indie

950

3.

Rusko

120

3.

USA

279

3.

USA

328

4.

Japonsko

96

4.

Rusko

238

4.

Indonésie

281

5.

Indie

90

5.

Indonésie

220

5.

Rusko

262

6.

Brazílie

86

6.

Brazílie

203

6.

Brazílie

248

7.

SRN

79

7.

Japonsko

121

7.

Japonsko

240

8.

Itálie

72

8.

SRN

105

8.

Vietnam

135

9.

U.K.

65

9.

Pákistán

103

9.

Pákistán

125

10.

Francie

48

10.

Vietnam

100

10.

Nigérie

113

11.

Indonésie

47

11.

Mexiko

91

11.

SRN

108

12.

Mexiko

47

12.

Nigérie

87

12.

Bangladéš

106

13.

Turecko

44

13.

Itálie

82

13.

Filipíny

103

14.

Španělsko

43

14

U.K.

81

14.

Mexiko

101

15.

J. Korea

38

15.

Filipíny

80

15.

Egypt

97

16.

Filipíny

35

16.

Egypt

71

16.

Itálie

97

17.

J. Afrika

34

17.

Thajsko

70

17.

Írán

96

18.

Thajsko

31

18.

Bangladéš

69

18.

U.K.

81

19.

Ukrajina

30

19.

Írán

68

19.

Thajsko

80

20.

Polsko

29

20.

Francie

63

20.

Francie

72

 

Celkem všechny státy.

2.400

 

 

5.000

 

 

6.800

Počet registrovaných broadband „smartphonů“ dle pořadí států světa v roce 2012

Pořadí

    Stát

Počet b.mobilů v mil. 2012

Pořadí

    Stát

Počet b.mobilů

v mil. 2012

1.

USA

234

11.

SRN

33

2.

Čína

232

12.

Itálie

32

3.

Japonsko

144

13.

Španělsko

25

4.

Indonésie

79

14.

Egypt

22

5.

Rusko

75

15.

Austrálie

21

6.

Brazílie

73

16.

Polsko

19

7.

Indie

59

17.

Vietnam

17

8.

J. Korea

52

18.

Nigérie

17

9.

U.K.

45

19.

Kanada

17

10.

Francie

34

20.

Turecko

13

Počet registrovaných připojení k Internetu dle pořadí států světa v letech 2000, 2010, 2012

Pořadí

     Stát

Počet připojení k internetu  v mil. 2000

     Stát

Počet připojení k internetu v mil. 2010

     Stát

Počet připojení k internetu v 2012

1.

USA

122

1.

Čína

420

1.

Čína

568

2.

Japonsko

38

2.

USA

240

2.

USA

254

3.

SRN

25

3.

Japonsko

99

3.

Indie

152

4.

Čína

23

4.

Indie

81

4.

Japonsko

101

5.

J. Korea

21

5.

Brazílie

76

5.

Brazílie

99

6.

U.K.

16

6.

SRN

65

6.

Rusko

76

7.

Kanada

16

7.

Rusko

60

7.

SRN

68

8.

Itálie

13

8.

U.K.

51

8.

Nigérie

56

9.

Austrálie

9

9.

Francie

45

9.

U.K.

55

10.

Francie

8

10.

Nigérie

44

10.

Francie

54

11.

Nizozemí

7

11.

J. Korea

39

11.

Mexiko

44

12.

Indie

6

12.

Turecko

35

12.

Francie

41

13.

Španělsko

6

13.

Írán

33

13.

Indonésie

38

14.

Mexiko

5

14.

Mexiko

31

14.

Filipíny

38

15.

Brazílie

5

15.

Itálie

30

15.

Egypt

37

16.

Malajsie

5

16.

Indonésie

30

16.

Vietnam

36

17.

Švédsko

4

17.

Filipíny

30

17.

Turecko

36

18.

Švýcarsko

3

18.

Španělsko

29

18.

Itálie

36

19.

Belgie

3

19.

Argentina

27

19.

Španělsko

34

20.

Rusko

3

20.

Kanada

26

20.

Kanada

30

 

Celkem všechny státy

400

 

 

2.000

 

 

2.700

Co z toho můžeme vyvodit

Z uvedených tabulek, které prezentují vývoj „telefonizace“, respektive počet registrovaných mobilních telefonů a počet připojení na internet všech států světa vyplývají tyto závěry:

  1. Je až neuvěřitelné, jak za pouhých 7 let (2005 -2012) přibylo registrovaných mobilů ve všech státech světa. Z 2,4 mld. na 6,8 mld. s tím, že v letošním roce 2013 počet registrovaných mobilních telefonů dokonce převýší celkový počet obyvatel planety.
  2. Další závěr je ten, že mobil se stal natolik maloobchodně laciný, že rychle pronikl i do tzv. rozvojových států. Stal se tudíž hlavním komunikačním pojítkem těchto států a již dnes má veliký vliv na celkový rozvoj jejich ekonomiky.
  3. Kvantitativní telefonizace tj. počet mobilů k počtu obyvatel postupně (překotně) přechází v kvalitativní telefonizaci tj. broadband mobily neboli „smartphony“, které umožňují napojení na internet a přenos informací.
  4. Pokud se týká registrovaných připojení na internet, koreluje s počtem registrovaných mobilů. Registrací je cca zatím 3 – 4 x méně, ale růst je násobně vyšší. Jelikož „chytré tefefony“ umožňují i připojení na internet a jejich počet bude dominantní – pak registrace mobilu bude automaticky i možností připojení na internet. Tudíž obě možnosti splynou v jednu.

Podle ITU (International Communication Union) poroste počet registrací nových mobilních telefonů každým rokem o 9 % a v roce 2018 dosáhne počtu 9,3 mld. Ve stejném roce dosáhne počet „broadband“ mobilů počtu 6,5 mld. Komunikace prostřednictvím mobilního telefonu se tak stala naprosto obecným komunikačním kanálem mezi světovou populací a mobilní telefon (dokonce ani ten chytrý) nás již nepřekvapí ani u chudých obyvatel třetího světa.

Je důležité, že se stala finančně dostupná i pro obyvatele rozvojových zemí. I díky tomu se rok 2013 mohl změnit v určitý milník tím, že počet registrovaných mobilů převýšil počet obyvatel planety. Bez zajímavosti také není, že v tomto roce počet registrací „smartphonů“ přesáhl počet registrací klasických mobilů.

Kvantitu, tj. prostou registraci klasických mobilů, vystřídá kvalita, kterou představují „smartphony“. Není to už onen prostý mobil, ale informační kanál + počítač, který umožnil pracovat s informacemi.

Kvalita převáží nad kvantitou; přenos informací se bude zvyšovat a počet funkcí daných „smartphony“ bude růst. A celá společnost své aktivity bude směrovat na využívání této unikátní ITC infrastruktury.

Vojtěch Mádr

Vojtěch Mádr

Autor je ekonom.


Komentáře

RSS 

Komentujeme

AI i její tvůrci před soudem

Pavel Houser , 22. duben 2018 09:30
Pavel Houser

John Kingston z anglické University of Brighton poskytl pro The Register svůj pohled na právní odpov...

VíceRSS 

Zprávičky

Poskytování IT služeb mění podnikání Konica Minolta

Pavel Houser , 24. duben 2018 10:37

Prudký nárůst tržeb v segmentu IT služeb vedl společnost Konica Minolta ke změně přímého prodeje. ...

Více 0 komentářů

Čtvrtletní zisk Googlu výrazně překonal očekávání

ČTK , 24. duben 2018 08:48

Tržby firmy Alphabet se meziročně zvýšily o 26 procent na 31,1 miliardy dolarů....

Více 0 komentářů

EK zkoumá, zda nechá Apple převzít Shazam

ČTK , 24. duben 2018 08:00

Apple by za aplikaci mohl zaplatit asi 400 milionů dolarů....

Více 0 komentářů

Kalendář

24. 04.

25. 04.
IQRF Summit 2018
25. 04. IT mezi paragrafy 2018
30. 04.

03. 05.
Dell EMC World 2018

Starší zprávičky

Čínská služba pro streamování hudby Tencent míří na burzu

ČTK , 23. duben 2018 11:19

Spotify byla nedávno ohodnocena na 30 miliard dolarů. 25 miliard očekávaných u Tencentu je také obro...

Více 0 komentářů

Obchod s kryptoměnami se stěhuje mimo burzy

ČTK , 23. duben 2018 09:00

Objem obchodování s kryptoměnami je oproti konci roku poloviční....

Více 0 komentářů

Čtvrtina Čechů vyzkoušela služby sdílené ekonomiky

ČTK , 23. duben 2018 08:00

Více než polovina lidí zná služby Zonky (74 procent) a Uber (62 procent)....

Více 0 komentářů

Před 25 lety byl zpřístupněn webový prohlížeč Mosaic

ČTK , 21. duben 2018 15:22

Mosaic se zrodil v průběhu roku 1992 v hlavě Marca Andreessena a jeho kolegy Erica Biny....

Více 0 komentářů