Názor: Jak se řeší spory ve Wikipedii?

Karel Novotný, 27. březen 2007 07:56 23 komentářů
Rubriky: Právo, Internet

Wikipedia
Pokud vlastníte svůj server, který využívá jen několik lidí, pravidla si určujete sami. Zvedne-li se návštěvnost na více než stovku lidí denně, je třeba navrhnout možnosti řešení sporů a vzájemných střetů. Zakladatel otevřené encyklopedie Wikipedia založil zvláštní skupinu složenou z uživatelů. Podíváme se, jak tato komise pomáhá vyřešit problémy, které vznikají při spolupráci lidí s mnoha různými názory.

Encyklopedie Wikipedia se často řadí mezi projekty web 2.0, což je označení používané autory některých nových služeb pro zdůraznění odlišnosti od klasických internetových stránek. Cílem projektu je vytvořit otevřenou encyklopedii ve všech jazycích světa, zejména v angličtině, ale i v češtině.

Servery jsou umístěny na Floridě, přičemž obsah může přes internet editovat každý, kdo má přístup k Internetu. Je zákonité, že vznikají spory o kontroverzních tématech, jako je například umělé přerušení těhotenství, zásah USA v Iráku, Jásir Arafat a mnohých dalších. Pokud spor přesáhne rozumnou míru, musí ho vyřešit někdo třetí.

Správci mohou trestat uživatele


Přispěvatelé do této encyklopedie, nebo-li wikipedisté, mohou články vytvářet nebo upravovat. Mazání jednotlivých hesel je povoleno výhradně zvoleným správcům, kteří mohou rovněž zamykat články tak, aby je nikdo kromě nich nemohl editovat. Kromě toho mohou zjistit IP adresu přihlášeného autora a mají i další práva.

Wikipedie, stejně jako další servery na internetu, trpí rozpolceností mezi anonymitou a potřebou přesného rozpoznání uživatele. Značná část wikipedistů edituje hesla pod svým pravým jménem. Ostatní si zvolili přezdívku nebo příspěvky upravují bez přihlášení. V takovém případě mohou všichni zjistit IP adresou tvůrce.

Mezi přihlášenými a anonymními editory hrozí vzájemné střety a nedorozumění, která mohou propuknout kdykoliv. Lidé vystupující pod vlastním jménem nebo stále stejnou přezdívkou jsou mnohem citlivější na to, jak k nim ostatní přistupují. Anonymní skupina uživatelů Wikipedie v případě potřeby svou identitu zahodí a založí si novou.

Správci mohou trestat editory, kteří se provinili například poškozováním článků nebo sporem s jiným editorem. Přitom samotný trest nemá být odplatou, ale spíše pomocí, jak napravit vzniklý konflikt. Má se v zásadě jednat o pouhé opatření, při kterém může správce přispět ke zklidnění emocí na obou znesvářených stranách. Provinilci může být také zablokován přístup na Wikipedii, ale délka takového opatření by neměla trvat déle než den nebo týden.

Pomsta internetové komunity


Wikipedia

Česká Wikipedie má nyní více než 63 000 článků.
Proti předchozímu způsobu řešení sporů vystupuje druhá skupina uživatelů Wikipedie, která zastává tradiční pojetí. Tito lidé vidí v trestu odplatu komunity za spáchaný prohřešek. Trest zákazu editovat Wikipedii (anglicky ban) má být dlouhodobý, aby provinilci umožnil přemýšlet o zlu, které způsobil. Délka takového zablokování trvá měsíc až rok. V krajním případě může komunita rozhodnout o doživotním zákazu editování Wikipedie, což znamená praktické vyloučení z projektu. Odpůrci tohoto způsobu trestu nemohli zcela vzdorovat. Podařilo se jim ovšem stanovit pravidlo, že o zákazu editace nemůže rozhodnout jeden správce, nýbrž speciální orgán.

V anglické wikipedii byl jako orgán pro řešení sporů mezi uživateli na počátku roku 2004 ustanoven Arbitration Committee (AC). Jeho původní členy vybral zakladatel otevřené encyklopedie Jimbo Wales a v současnosti se zástupci volí na dobu tří let. Komise je složena ze dvanácti členů, přičemž každý rok se obměňuje jedna třetina, tedy čtyři členové.

Také česká část encyklopedie využívá Arbitrážní výbor (ArbCom), který byl zvolen po půl roce odkladů dne 16. ledna 2006. Měl mít pět členů, bylo jichž však zvoleno šest. Dva členové se však záhy vzdali svých funkcí, a proto byl zvolen nový člen.

Komise spor nevyřeší


Zásadní vadou wikipedického řešení je, že ArbCom zároveň slouží jak k rozhodování sporů, tak k trestání wikipedistů. Název je matoucí, protože strany sporu si nemohou arbitry vybrat. Přestože byla ustanovena komise z řad uživatelů, správci mohou i nadále udělit viníkovi doživotní zákaz a nenajde se žádný jiný správce, který by tento trest zmínil.

Dále může jakýkoliv trest stanovit Jimbo Wales, spoluzakladatel Wikipedie. Členové ArbComu svou funkci vnímají jako věc prestiže, nikoliv jako službu komunitě. Odmítají se své funkce vzdát, přestože na ni nemají čas nebo nejsou ochotni se jí věnovat. ArbCom by měl mít kompetenci vyloučit neaktivní členy.

Český ArbCom se nevěnuje tomu, k čemu je povolán, tedy rozhodování sporů mezi uživateli Wikipedie, a místo toho se pokouší stanovit vlastní normy. Přitom vše, co neslouží k objasnění sporu a jeho rozhodnutí, členy komise zbytečně zatěžuje a neměli by se tím zabývat. Závazné zobecněné pravidlo pro rozhodování budoucích sporů vzniká na základě kvalitního rozhodnutí, nikoliv umělou snahou.

Jak vyřešit vzájemné spory?


Kvalita českého ArbComu je zhoršována nekvalitními žalobami. Není věcí ArbComu, aby suploval roli obžaloby, naopak je to zcela nežádoucí, protože tím vzniká konflikt zájmů. Komise musí zůstat nad věcí a nestranná. Kdo není schopen podat smysluplnou obžalobu, nechť k ArbComu nechodí. Kdokoliv se do sporu přimíchá, i když je třeba jen svědek, může být nakonec odsouzen. Úspora času, místo rozhodování o spojení řízení u více žalob, nemůže vyvážit tuto procesní nejistotu.

Spory mezi účastníky může nejlépe vyřešit mediace (zprostředkování), při které mezi znesvářené strany vstupuje dobrovolník, jehož cílem je spor urovnat. Na rozdíl od rozhodčího řízení nejsou rozhodnutí mediátora závazná. Mediátorů musí být dostatek, aby si účastníci měli z čeho vybírat a na některém se shodli.

Lze také uvažovat o rozhodčím řízení (arbitráži). V ní si každá strana vybere jednoho arbitra a oba arbitři si poté jako svého presidenta zvolí třetího. Rozhodnutí arbitráže jsou závazná. Vzájemné neshody může úspěšně uzavřít čestný soud. Ten by měl mít pravomoc řešit i neochotu dohodnout se prostřednictvím mediace. Musí mít dostatečný počet členů, aby rozhodování nebylo osobní, nýbrž bylo obecnou vůlí. Doporučený počet členů čestného soudu je devět až patnáct, tradičně je zastoupeno dvanáct soudců. Čím menší je komunita, tím musí soudců být více, protože tím větší roli budou hrát osobní vztahy.

Online soud přes internet


Jednání kteréhokoliv orgánu musí být veřejné. Odlišné stanovisko u hlasování by mělo být vždy odůvodněno, aby v případě neschválení návrhu mohl zpravodaj navrhnout jiné, více průchodné usnesení. Zatímco mediace je neformální, neboť má odklidit to, co obě strany tíží, rozhodovací orgán (arbitráž i soud) musí mít jasně daná a přesná formální pravidla, aby se nezvrhl v bezpráví, pokud se orgánu jedna strana nelíbí.

Čestný soud by měl začít tím, že každá obžaloba předloží žalované strany, ostatní účastníky a číslovaná obvinění. Obvinění se skládá ze stručného vylíčení skutku, přiřazení ke konkrétní normě pravidla a návrh důkazů. Rozhodovací orgán by měl nekvalitní žaloby odmítat.

Obviněný by se měl v přiměřené době vyjádřit ke všem bodům obžaloby; buď vinu přijmout slovy "vinen" nebo odmítnout slovy "nevinen". Body obžaloby, které obžalovaný přiznal, vezme soud jako prokázané a v nalézacím řízení se jimi dále nezabývá. Pouze k nim přihlédne v rozhodování o trestu. Mlčí-li obžalovaný, bere se to jako přiznání. Sporné body obžaloby je nutné dokázat. Toto kolo musí soud aktivně řídit, nikoliv jen nečinně přihlížet. Jednotlivé body obžaloby by měly být dokazovány postupně, aby nevznikl nepřehledný zmatek.

Po skončení dokazování každého bodu by měl být vydán předběžný nález, přičemž vzhledem k podmínkám v on-line komunitě by hlasování mělo zůstat otevřené, dokud se nevyjádří všichni soudci, ačkoliv by již byl dokazován další bod nebo dokonce body. Pokud by se některý soudce nevyjádřil v rozumné době, například do tří dnů, měl by být z rozhodování vyloučen a rozhodovací orgán by měl méně členů.

Jakmile nalézací řízení skončí, měl by soud vydat věcný nález o vině. Poté by mělo být přistoupeno k řízení o trestu. Zde by měly být shromážděny jednotlivé polehčující a přitěžující okolnosti. Protistrana by měla uvést, zda má k některým námitky. V takové případě by mělo opět postupně proběhnout dokazování. Na závěr by soud měl vynést výrok o trestu.

Pokud měli členové internetového soudu s oběma stranami v minulosti spory, nemohou o nich objektivně rozhodovat. Nejdůležitější zásadou je, že k věci se má přistupovat se zdravým rozumem, bez zbytečných formalit a nezaujatě.

Karel Novotný
Autor článku vycházel ze svých zkušeností. Článek obsahuje výhradně názory autora.

Související články


Encyklopedii Wikipedia navštívilo 42,9 milionů návštěvníků
Rekordní příjmy z internetové reklamy


Komentáře

Anonym #1
Anonym 27. březen 2007 09:57

Tak trochu mimo ...

Beren #2
Beren 28. březen 2007 03:52

Musím vypíchnout některé nepřesnosti nebo věci, se kterými nesouhlasím:
<ul>
<li> Správci nemohou zjistit IP adresu přihlášeného autora, to smí jedině uživatelé s právem checkuser.
<li> <cite>"Tito lidé vidí v trestu odplatu komunity za spáchaný prohřešek."</cite> - Kteří lidé? Já se se skupinou, která by to hlásala, nesetkal. Trest má mít jednak funkci ochrannou (oddělení jedince neschopného spolupráce od komunity nebo omezení jeho škodlivého působení) a jednak výchovnou (aby ztratil motivaci). Navíc ony "tresty" v podstatě znamenají, že se komunita vzdává dobrovolné práce daného člověka. Ty dlouhodobé mají smysl, pokud tato práce nepřinášela užitek celku, pokud její efekt byl dokonce záporný. Opravdu nevím, kdo by je prosazoval jako odplatu. Můžete to nějak doložit?
<li> <cite>"Členové ArbComu svou funkci vnímají jako věc prestiže, nikoliv jako službu komunitě. Odmítají se své funkce vzdát, přestože na ni nemají čas nebo nejsou ochotni se jí věnovat."</cite> - Prosím o doložení. Podle mých zkušeností (na české Wikipedii) to dělají jen kvůli komunitě. Samotnému mi dalo hodně práce přesvědčit kvalitní kandidáty, aby vůbec do výboru kandidovali. Musíte vycházet z toho, že drtivou většinu lidí spory prostě nebaví (ani vlastní, ne tak ještě cizí) a tedy ani jejich rozhodování. A přitom to musí dělat ve svém volnu. Rovněž uvažovat např. o velkém množství "soudců" nebo mediátorů, jak činíte dále, je prostě nereálné.
<li> <cite>"Český ArbCom se nevěnuje tomu, k čemu je povolán, tedy rozhodování sporů mezi uživateli Wikipedie, a místo toho se pokouší stanovit vlastní normy."</cite> - V čem se liší stanovování principů podstatných v daném sporu u českého ArbComu a anglického? Nebo máte na mysli něco jiného?
<li> <cite>"Kdo není schopen podat smysluplnou obžalobu, nechť k ArbComu nechodí."</cite> - Takže těm, kteří pouze přednesou důkazy, ale nejsou schopni přesně zformulovat, co všechno bylo porušeno a jak by to mělo být řešeno, se má rozhodování sporu odmítnout? Wikipedie není hra na soudní systém, v němž by advokáti hráli nezastupitelnou úlohu. Cílem není dosáhnout absolutní spravedlnosti, ale zabezpečit efektivní fungování projektu. Pokud řešení nenavrhnou samy strany, navrhne je někdo z výboru.
</ul>

Co se týká v závěru článku nastíněné představy online soudu, oceňuji tuto konstruktivní pasáž. I když si myslím, že řada nápadů v ní je prostě nefunkčních, přesto může být inspirativní.

(autor je bývalý člen českého ArbComu)

TiceketDOM #7
TiceketDOM 11. duben 2007 16:59

Arbitrážní výbor mě zklamal ve věci Semenáče, kde si doytčný až na jednu vandalizaci uživatelské stránky a jedno nevhodné shrnutí editovace Semenáč vše řádně a přesvědčivě vyargumentoval a Výbor přesto na základě potřeby "nemáme rádi Semenáče, je jej třeba trestat" rozhodl, že si na něj kdejaký správce smí beztrestně vyskakovat. Zakázat editace v oblastech témat dotýkajících se nějak nacismu a křesťanství se de facto rovná vyštvání, protože těchto témat je dotýká snad vše v humanitních vědách i v moderních dějinách.

Cinik #19
Cinik 24. červenec 2007 09:44

Mám-li to chápat správně, tak považujete za správné (resp. "vyargumentované") obohacovat článek řeholnice fekalpornem, propagovat na své osobní stránce nacismus a psát články čistě ve stylu nacistické propagandy.

V tom případě Vás chápu a uznávám, že máte důvod být zklamaný. Nepochybujte ale o tom, že v případě jiného rozhodnutí by bylo zklamaných daleko více lidí, včetně mně. Nemluvě o tom, co by to znamenalo pro wikipedii.

Jak by se asi lidé tvářili, kdyby si přečetli napr.:

a) že der Giftpilz (Otrávená houba) je kniha pro děti, která "seznamuje své čtenáře s dějinami německo-židovských vztahů",

b) že der Ewige Jude (Věčný Žid) je "dokumentární film z roku 1940, který pojednává o Židech a německo-židovských vztazích (...) a zabývá se právy zvířat."

Myslím, že dalších komentářů netřeba...

jvano #21
jvano 05. říjen 2007 11:18

Divím se, že člověku se sympatiemi k fašistickému finskému režimu, jako je učitel (!) Ignác Pospíšil, může něco takového vadit.

Cinik #23
Cinik 15. listopad 2007 05:43

Ve Finsku nikdy žádný fašistický režim nepanoval...

Radim Hasalík #8
Radim Hasalík 28. březen 2007 06:12

Děkuji Vám za názor a připomínky ke článku. Nejsem autorem článku, takže Vám nemohu dokládat některá fakta. Nicméně pokud chcete, rádi zveřejníme i Váš úhel pohledu.

Prosím kontaktujte mne na radim.hasalik(zavináč)itbiz.cz

Děkuji Vám.

Kornelius #3
Kornelius 28. březen 2007 10:04

Kartágo musí být zničeno. Navrhuji, aby všichni, kdo mají s wikipedií negativní zkušenosti zveřejňovali jména správců, případně kdo si chce dát více práce může činit právní kroky proti této bandě a proti projektu - to zvláště nemají rádi.

Karel Novotný #4
Karel Novotný 29. březen 2007 15:44

Reakce na Berena

ad 1. To máte pravdu, tato nepřesnost vznikla při korekturách.
ad 2. Nechci být osobní, ale je to tak. Máte-li zájem, objasním Vám to e-mailem.
ad 3. Nejlepším důkazem je disfunkčnost současného ArbComu. Vzhledem k tomu, že veškeré jeho jednání je tajné, je obtížné zjisit, kdo konkrétně to brzdí.
ad 4. V tom, že nálezy AC jsou deklaratorní, rozhodnutí ArbComu jsou konstitutivní.
ad 5. Ano, přesně tak. ArbCom není orgánem, který by stál nad uživateli. ArbCom slouží k rozhodování sporů. Pokud někdo neví, v čem je problém, nebo ho nedokáže popsat, nezaslouží si, aby se jeho věcí někdo zabýval.

Karel Novotný #9
Beren #10
Beren 29. březen 2007 22:41

<ul>
<li>ad 2) Ve vašem odkazu nevidím žádnou snahu někoho o odplatu. Lidé, kteří byli jedním uživatelem už mnohokrát obelháni, projevují nedůvěru k jeho současným akcím. Já jejich stanovisko nesdílím, nicméně není až tak nepochopitelné.
<li>ad 3) To nic nedokazuje. Vyvozovat z faktu, že u českého ArbComu nevíte, kdo "to brzdí", tvrzení, že členové ArbComu svou funkci vnímají jako věc prestiže a nikoliv službu komunitě, je myšlenkový veletoč. Navíc v článku máte ono tvrzení v textu vztahujícího se především k anglické Wikipedii. Podle mých informací stojí za největšími zdrženími u českého ArbComu názorové rozpory k některým otázkám a snaha je sladit.
<li>ad 4) Ano, nálezy a rozhodnutí mají jinou povahu. Ale neodpověděl jste mi, v čem se jednání českého ArbComu liší od anglického ArbComu, když v tomto směru kritizujete jen český.
<li>ad 5) Vidíte, v tom se neshodneme, já si myslím, že posouzení si zaslouží i spor uživatele, který se přesně v pravidlech nevyzná, jen instinktivně ví, že něčí chování není správné a škodí projektu a dokáže ono nesprávné jednání doložit.
</ul>

Karel Novotný #5
Karel Novotný 02. duben 2007 12:52

Pokračování diskuse s Berenem.

ad 2. Je tedy zjevně nutné citovat výslovně: "Co sis nadrobil, by sis měl taky sníst" = je jedno, že se napravil, stejně musí být potrestán (= odplata). "Zveřejnit takový seznam bych považoval za velmi užitečné, pokud by byl pravdivý a úplný . . . Nevidím ale důvod kategorii mazat." = zločinec musí být označkován, i když seká latinu. "arbitráž nekončí arbitráží . . . tak tam patří i loutky pozdější resp. loutky tehdy neobjevené, neboť ilustrují i další a jiné chování arbitrovaného zakladatele loutek, mají tedy úzkou souvislost i pro budoucnost." Jednou zločinec, navždy zločinec. "Mimochodem, přesměrování splňuje pro 80 procent uživatelů čin zahalování či uklízení stop, protože si vůbec nevšimnou, že jsou jinde." = žádný nový začátek nepřipustíme.

Pod to, co napsal v reakci Aeromix, bych se podepsal. Zjevně nestuduje PF UK nadarmo.

ad 3 "Vyvozovat z faktu, že u českého ArbComu nevíte, kdo "to brzdí", tvrzení, že členové ArbComu svou funkci vnímají jako věc prestiže a nikoliv službu komunitě, je myšlenkový veletoč. To je věc názoru na širší diskusi. ArbCom nefunguje. To je fakt. Hledáme příčiny. Já nabídl své vysvětlení, Vy své. Na rozdíl od Vás nejsem privilegovaný uživatel, abych měl přístup k interním informacím.

"Navíc v článku máte ono tvrzení v textu vztahujícího se především k anglické Wikipedii." Tak to se omlouvám, myslel jsem český. Anglický funguje, i když i zde je otázka jak.

ad 4. Zde by možná zasloužil kritiku i anglický, ale tento bod není největším problémem, abychom o něm museli takto podrobně diskutovat. Jen si myslím, že konstatování takových trivialit zbytečně zatěžuje celý proces.

ad 5. To je právě ten největší problém. ArbCom není od toho, aby trestal nehodné uživatele, ba takové uživatele dokonce aktivně vyhledával. ArbCom je od toho, aby řešil problémy mezi 2 wikipedisty. Každý by měl být schopen popsat, v čem je problém. Dokazování je věc druhá, která v podání hraje jen zcela podružnou roli. To popsání však musí být zcela kontrétní, nestačí jakési vágní "narušování wikipedie" jako za komunismu "narušování socialistického státního zřízení".

Beren #11
Beren 03. duben 2007 06:12

Ad 2: Ta kategorie shromažďovala informace o podezřeních a důkazech, které komunita nasbírala. Proti danému uživateli Aeromixovi, opatření dokonce ještě ani neuplynula, a lidé, které poškodil, urážel a připravoval o čas apod., jsou prostě citliví na nějaké zásadní změny. Nelíbí se jim, že chce kategorii vyprázdnit. V tomto směru je chápu, když informace zmizí, může se arbitráž na nich postavená stát pro nezaujatého čtenáře nevěrohodnou, takže jistě jde o věc hodnou diskuse. Jinak ona kategorie není trestem ani opatřením, její obsah patřil mezi důkazy, takže mluvit v souvislosti se snahou o její zachování o změně opatření v odplatu je zcela mimo.
Ad 5: Pokud jsou důkazy dostatečně jasné, aby se z nich dalo přirozeně dovodit, co bylo porušeno, není explicitní vyjádření požadováno. Wikipedie není byrokracie ani soudní dvůr.

Karel Novotný #12
Karel Novotný 04. duben 2007 09:15

Mezi Berenem a mnou nemůže být většího rozdílu.

Značkování lidí jako dobytka podle Vás není odplata. Co kdyby někdo o Vás vytvořil kategorii Podezřelé loutkové účty účtu Beren a zařadil tam účet RuM (Váš známý maňásek) a účet Klára K. (což Váš maňásek zřejmě není). Jak byste se tvářil pak? Souhlasil byste i potom s takovou "ochranou" projektu?

Ve skutečnosti jakákoliv ochrana, která je skutečnou ochranou, nikoliv pouhou odplatou, musí minimalisovat zásah do soukromí. Je zjevné, že Aeromix ani Vy nebudete své maňásky používat zakázaným způsobem, protože jsou veřejně známé. Existence této kategorie tedy není nic jiného než šikana.

"jsou prostě citliví na nějaké zásadní změny" Ano, nejde jim o ochranu, protože zde to jako ochrana objektivně neslouží, nýbrž o odplatu. Q. E. D.

"může se arbitráž na nich postavená stát pro nezaujatého čtenáře nevěrohodnou" To s ochranou projektu nemá nic společného. Navíc je to totální nesmysl per se.

"takže jistě jde o věc hodnou diskuse" Ano. Buď chcete buzerovat, nebo chcete chránit projekt. Tertium non datur.

"Jinak ona kategorie není trestem ani opatřením" Tak čím tedy?

"takže mluvit v souvislosti se snahou o její zachování o změně opatření v odplatu je zcela mimo." Odporujete sám sobě. Aeromix onu kategorii zjevně nechce. Na základě čeho je povinen ji snášet, když to není ani trest, ba ani opatření?!

"Pokud jsou důkazy dostatečně jasné" Váš amatérismus v pojetí procesu je děsivý. Důkazy jsou pouhý *prostředek*. Samy o sobě být nemohou, neboť mají akcesorickou povahu. *Dokládají* něco. Bez toho *něco* samy stát nemohou. Je to stejné, jako kdybyste měl ukazatel bez proměnné, abych se přiblížil Vašemu vzdělání.

"Wikipedie není byrokracie ani soudní dvůr." Hlavně však nesmí být institucionalisovanou svévolí, jakou je ve Vašem pojetí dnes. Český ArbCom je terčem všeobecné kritiky, bohužel však bez positivního náboje. Proto jsem napsal tento článek, abych naznačil východiska, jak z toho ven. Vy už jste selhal jednou, s Vámi se to nepodaří.

Beren #13
Beren 04. duben 2007 20:13

Nedělejte tu z toho komedii. Nelze klást rovnítko mezi lidmi a loutkovými účty. Jejich značení není značení lidí a není ani zásahem do soukromí. Aeromix bohužel své účty zneužíval a v takovém případě se tyto kategorie používají. Pokud se ptáte na základě čeho, tak na třeba na základě <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Requests_for_arbitration/KaintheScion_et_al.#Template:Sockpuppet">tohoto</a>. Co se týká zásadních změn, Aeromixův zásah je téhož druhu, jako když by někdo po vyřešení případu sáhl do spisu a začal tam přepisovat seznamy podstatné pro rozhodnutí. Možná je to, co udělal, v pořádku, možná ne. Nebylo to předem prodiskutováno a lidé jsou proto podezřívaví. Vy se je pochopit nesnažíte, prostě žijete v předsudku, že chtějí odplatu a hotovo. To je jistě pohodlné, projektovat negace na okolí a žít v iluzi o vlastní dokonalosti.

No myslel jsem, že je jasné, že věci prohlašované za důkazy, u nichž při nejlepší vůli nelze dovodit, co bylo porušeno, důkazy de fakto nejsou. Mohl jste si ušetřit přednášku. Zřejmě je to jedna z Vašich nectností, povýšeně oponenta vypeskovat v okamžiku, kdy existuje byť jen náznak, že něco v oblasti tématu neví.

Kategorie podezřelé loutkové účty uživatele Beren by byla nesmyslem, protože všechny mé účty jsou prokázané (přiznal jsem je). Jsou to: Beren, RuM, Moonglum. S žádným jiným jsem na české Wikipedii needitoval. Jelikož jsem je nezneužíval, nebyl ani důvod je nějak značit. Jste schopen i Vy vyjmenovat všechny své? Nebo ne a schováte se za soukromí?

Karel Novotný #14
Karel Novotný 05. duben 2007 10:44

Nedělejte z toho opakování nekvalitního jednání českého ArbComu.

Vaše povýšenecké známkování názorů jiných: "Nedělejte tu z toho komedii," je dokladem Vašeho pokrytectví, když sám děláte to, co jiným zakazujete: "Zřejmě je to jedna z Vašich nectností, povýšeně oponenta vypeskovat v okamžiku, kdy existuje byť jen náznak, že něco v oblasti tématu neví."

"Nelze klást rovnítko mezi lidmi a loutkovými účty." Na tomhle se nikdy neshodneme. Vy si svou pravou identitu pečlivě chráníte, zřejmě dobře víte, co se od Vás a Vám podobných dá čekat. Naproti tomu identita Aeromixe je dobře známa, a proto mu přirozeně vadí, když se na jeho účet vrší pomluvy a zbytečné tresty, které podle svatoušků prý ani tresty nejsou.

"Aeromix bohužel své účty zneužíval a v takovém případě se tyto kategorie používají." Stejně jako Vy. Proto by i o Vašich účtech měla být založena tato difamační kategorie. Jenže Vy se přirozeně bráníte. Odůvodnějete to tím, že jste své maňásky nezneužil. Jenže to je sporné. A zároveň se tím usvědčujete z pokrytectví: pokud to není trest, proč by Vám tato kategorie tak vadila?

Od kdy na cs: platí angloamerická pravidla? Od kdy se český ArbCom řídí rozhodnutími angloamerického AC? Jinak polemika není o tom, zda to *můžete* udělat. Polemika je o tom, zda je to účelné a zda je to trest.

Jinak Vás upozorňuji, že "While controversial and perhaps exacerbating conflict, it is acceptable to place Template:Sockpuppet on the user page of a suspected account together with links to supporting evidence, see Wikipedia:Sock_puppet#Tagging_identified_sock_puppets," přesně dopadá i na Vás.

"Co se týká zásadních změn, Aeromixův zásah je téhož druhu, jako když by někdo po vyřešení případu sáhl do spisu a začal tam přepisovat seznamy podstatné pro rozhodnutí." Další Vaše fatální neznalost libovolného procesu. Akta arbitráže jsou na stránkách ArbComu. Pochybná kategorie s nimi nemá nic společného.

"Vy se je pochopit nesnažíte" A proč bych měl? Mám snad povinnost se vciťovat třeba do fašistů?

"prostě žijete v předsudku" To není předsudek, nýbrž objektivní realita.

"chtějí odplatu a hotovo" Odpusťte si laskavě svoje sofismata, zde nejsme na Wikipedii (naštěstí). Ptám se Vás tedy znovu: jak tato difamační kategorie slouží k ochraně projektu? Odpovězte laskavě na mou otázku, a to přímo a bez vytáček. Protože ji Aeromix pociťuje úkorně, měla by být použita pouze v případě nezbytnosti, jinak je to pouhá odplata. Kde vidíte nějakou nezbytnost? Byla-li snad nezbytná v době procesu, nyní již tato nezbytnost zcela pominula.

"To je jistě pohodlné, projektovat negace na okolí a žít v iluzi o vlastní dokonalosti." Pokud už musíme diskutovat ad hominem, mohu Vás ujistit, že tyto pocity nechovám. Na rozdíl od Vás, který jste na wiki opakovaně kritisován a přesto jste nejste schopen poučit.

"No myslel jsem, že je jasné" To jasné není.

"Kategorie podezřelé loutkové účty uživatele Beren by byla nesmyslem, protože všechny mé účty jsou prokázané (přiznal jsem je)." To tvrdíte Vy. A Aeromix rovněž své maňásky přiznal.

"Jelikož jsem je nezneužíval" Dost lidí si myslí opak.

"Jste schopen i Vy vyjmenovat všechny své? Nebo ne a schováte se za soukromí?" Naštěstí nejste v posici, abyste mi mohl rozkazovat. :-)

Beren #15
Beren 06. duben 2007 12:31

Odpusťte, ale mluvit o označení loutkových účtů člověka, který je prokazatelně zneužíval a které proběhlo ve chvíli, kdy lhal o jejich identitě, jako o "značkování lidí jako dobytka", je přinejmenším směšné. Tím se nijak nedotýkám vašeho vzdělání, jako to pravidelně děláte Vy.

Identitu si samozřejmě chráním. Viděl jsem nechutné zveřejňování identit, dehonestace či dokonce vydírání lidí, kteří si identitu nechránili. Jistě víte, co mám na mysli.

Na Aeromixův současný účet se nevrší pomluvy, jeho účet v té kategorii není, takže kdo se o spory nezajímá, ani nemusí vědět. Jeho případ zde vytahujete Vy. A nechápu, proč si myslíte, že já jsem pro zachování oné kategorie. Jen proto, že obhajuji právo lidí, kteří si myslí, že by se s tím nemělo hýbat, na jejich názor bez toho, aby na ně byla (Vámi) házena špína?

Na cs neexistuje spousta pravidel. To ale neznamená, že na co není pravidlo, to se nesmí. Pokud někdo udělá něco, co je praxí na jiných wikipediích, může na to s výhodou poukázat a má velkou šanci, že se to stane zvykem i na cs.

Hmm, nevím, že by právě teď probíhal nějaký konflikt související s těmi účty, takže nevím, proč by se na mě to pravidlo mělo vztahovat. S Aeromixem teď také neprobíhá, takže mu jeho současný účet takto nikdo neoznačuje.

Jistěže nemáte povinnost snažit se pochopit, ale když se nesnažíte, Vaše soudy nutně zůstanou nekvalitními.

Ano, někteří lidé, kteří se mnou měli nějaké spory (například jsem je napomenul) se mi pokoušeli dokázat, že jsem ty účty nějak zneužíval. Nepovedlo se. Kde nic není, ani čert nebere. Druhá věc je, že existují lidé, kterým se nelíbí použití loutkového účtu obecně. Takový názor respektuju.

Ano, nemůžu Vám rozkazovat, nicméně se odmítnutím výzvy sám dostáváte do nevýhodné pozice. Předveďte, že sám pravidla neporušujete a pak můžete vypadat důvěryhodně.

Karel Novotný #16
Karel Novotný 11. duben 2007 16:31

Pokračování diskuse

Abychom udrželi diskusi ve věcné rovině, měl byste si napříště odpustit to Vaše věčné nálepkování, typu "je směšné". S tím bychom se daleko nedostali.

"je přinejmenším směšné." Tím jste problém onálepkoval a to je všechno. Zveřejnění motivace oněch nálepkovačů jistě pomůže objasnění toho, proč to dělají (za to Vám díky, já se do myšlení těchto denunciantů vcítit nedokážu), ale nedostaneme se ani o krok dále v diskusi o *smysluplnosti* a *oprávněnosti* podobného udavačství.

"Tím se nijak nedotýkám vašeho vzdělání, jako to pravidelně děláte Vy." Je mi líto, že se Vás to dotýká, nicméně pokud Vám chybí patřičné vzdělání, je to jednoduše vidět. Nemusíte mít na věc papír, abyste se k ní mohl vyjadřovat, ale musíte pak nedostatek formálního vzdělání odstranit samostudiem, jako např. Petr Uhl. Tuto snahu u Vás postrádám.

"Identitu si samozřejmě chráním." To Vám závidím. Já podobně prozíravý nebyl a dnes na to doplácím.

"Jistě víte, co mám na mysli." Ano, ale nějak postrádám Vaši snahu tyto oběti chránit.

"Na Aeromixův současný účet se nevrší pomluvy, jeho účet v té kategorii není"
1. A jak dlouho ještě nebude?
2. To má být omluva? Jde přeci i o jeho předchozí účty.

"Jeho případ zde vytahujete Vy." Jako ilustraci. Jsou i jiné případy. Nicméně bych měl asi vzdát snahu Vás přesvědčit o tom, že jediným účelem podobných nálepek je pomstychtivost. Nejsem všemocný, tato má snaha je evidentně marná.

"A nechápu, proč si myslíte, že já jsem pro zachování oné kategorie. Jen proto, že obhajuji právo lidí, kteří si myslí, že by se s tím nemělo hýbat" Ano.

"na jejich názor bez toho, aby na ně byla (Vámi) házena špína" Nazývání věcmi pravými jmény není žádné házení špíny. Navíc, proč by označení jejich snah za retribuci mělo být házením špíny? To je neutrální slovo. BTW, zamyslel jste se někdy nad tím, do jaké míry se Vaše chování podobá normalisátorům? "Republiku si rozvracet nedáme." "Chceme klid na tvořivou práci." apod.

"To ale neznamená, že na co není pravidlo, to se nesmí." Znamená. Establishment je vždy z dobrých důvodů ve své moci omezen tím, že může jen to, co má výslovně povoleno. Další doklad Vaší neznalosti, je mi líto.

"Pokud někdo udělá něco, co je praxí na jiných wikipediích, může na to s výhodou poukázat a má velkou šanci, že se to stane zvykem i na cs." Proti tomu nic. Nicméně to, že někde existuje nějaká špatná praxe neznamená, že se bez dalšího má zavádět i na cs:.

"Hmm, nevím, že by právě teď probíhal nějaký konflikt související s těmi účty, takže nevím, proč by se na mě to pravidlo mělo vztahovat." Nepochopil jste mne. Šlo mi o to, jak byste se tvářil, kdyby někdo jen tak pro nic za nic, jako "ochranu projektu" vytvořil kategorii na Vaše maňásky.

"Jistěže nemáte povinnost snažit se pochopit, ale když se nesnažíte, Vaše soudy nutně zůstanou nekvalitními." Váš největší omyl. Nesoudím Vaši motivaci, nýbrž Vaše chování. Třeba jste hodný hoch, ale na wiki vystupujete jako tyran. Hitler (a tím Vás nechci srovnávat, ale lepší příklad mne nenapadl) měl prý také rád zvířata.

"Ano, někteří lidé, kteří se mnou měli nějaké spory (například jsem je napomenul) se mi pokoušeli dokázat, že jsem ty účty nějak zneužíval." Tak tomu se říká odtrženost od reality. Kdy jste měl nějaké spory se Solly Kleinem?

"Nepovedlo se." Nemo iudex in causa sua. Doporučuji Vám (i do budoucna), abyste raději hodnocení svých úspěchů i neúspěchů nechal na jiných.

"nicméně se odmítnutím výzvy sám dostáváte do nevýhodné pozice." Spíš si Vás beru jako vzor a pokouším se svou identitu utajit nebo ji aspoň nedávat jako housky na krámě. Pozdě, ale přece.

"Předveďte, že sám pravidla neporušujete a pak můžete vypadat důvěryhodně." Mohu Vás ujistit, že na cs: needituji, takže ani žádná Vaše svérázná "pravidla" porušovat nemohu.

Beren #18
Beren 16. duben 2007 05:10

No já jen poznamenal, že jedno Vaše srovnání je směšné (zjevně nepřiměřené), a vida, to je podle Vás nálepkování. Zato Vy označujete druhé za denuncianty a udavače, přisuzujete jim pomstychtivost a to je v pořádku. Dokonce mluvíte o neutrálnosti...

Vida, zase jste si neodpustil snahu vyvyšovat se se svým vzděláním. Nebudu komentovat.

To, jak dlouho Aeromixův účet v kategorii nebude, to záleží jen na něm, zatím není nejmenší důvod, aby tam byl.

Pokud je cílem projektu tvořit encyklopedii, tak je legitimním právem požadovat po lidech, kteří do projektu přicházejí, aby akceptovali tento cíl, aby se nesnažili o rozvrat a o narušování prostředí ostatním. Asi nechápete, že tento požadavek nemá s normalizátory nic společného. Normalizátoři byli normalizátory proto, že se své cíle snažili ostatním _vnutit_. Což zde nehrozí, pokud se Vám nelíbí cíl, máte naprostou volnost jinde. Pro mě za mě si dělejte co chcete, ale neotravujte ostatní, pokud s nimi nechcete spolupracovat na tvorbě encyklopedie. Je Vám Internet malý?

"Establishment je vždy z dobrých důvodů ve své moci omezen tím, že může jen to, co má výslovně povoleno." Základním principem je prospěch projektu a jím jsou poměřována i pravidla. Tedy pokud je třeba udělat něco v zájmu projektu a není to v souladu s jeho dosavadními pravidly, není to nepřekonatelná překážka. Encyklopedie není stát ani model právního systému, tím méně striktního právního systému. Pokud si chcete takový model zkoušet, můžete, máte vlastní projekt. Zajímavé ale je, že v něm se o žádné takové věci nepokoušíte, držíte ho s kolegou pevně v rukou nesvázáni pravidly. Vaše předstírání, že uvedený výrok nějak všeobecně automaticky platí, tedy těžko může dokládat mou neznalost, spíše naopak, když se jím sám neřídíte.

Účet se zajímavou historií zvaný Solly Klein tady řešit nebudu. Jistě byste k němu také měl co dodat.

Ok, dejme tomu, že právě nyní needitujete, ale na to jsem se Vás neptal, naopak na to, co jsem se ptal, neodpovídáte. I to je zajímavé.

Karel Novotný #20
Karel Novotný 16. duben 2007 15:29

Nečiňte jiným to, co nechcete aby vám jiní činili.

Dosud jsem při Vašem svatouškovství plně neuvědomoval Vaše pokrytectví; bylo totiž umně zamaskováno. Je pozoruhodné, jak ze sebe děláte arbitra morálky ve věcech, které sám odmítáte dodržovat. Vaše svatouškovství je dokonalá maska. Já bych však svatouškem být nedokázal.

Příkladem je Váš výsměch oponentovi: místo "nepřiměřené srovnání", napíšete "směšné srovnání". Jenže každá analogie je "nepřiměřená", aby vysvětlení bylo lépe patrné.

"Zato Vy označujete druhé za denuncianty a udavače, přisuzujete jim pomstychtivost a to je v pořádku. Dokonce mluvíte o neutrálnosti..." OK, jakým jiným výrazem byste jejich chování označil? Ochranu projektu jsem Vám doufám již v této dalekosáhlé diskusi vyvrátil.

"Vida, zase jste si neodpustil snahu vyvyšovat se se svým vzděláním. Nebudu komentovat." Je mi líto, ale když Vám chybí znalosti, musím to konstatovat. To není žádné vyvyšování, ale prosté sdělení faktu. Vyvyšování by bylo, kdybych se chlubil vzděláním z prestižní university. Vám však nechybí studium na prestižní VŠ, Vám chybí studium jako takové, třeba i ve formě samostudia.

"zatím není nejmenší důvod, aby tam byl." Obávám se, že debata s Vámi se dostává na půdu irracionality. Je Aeromix maňáskem účtu Nenasytne.zravy.slimak nebo vice versa? Hic Rhodus, hic salta.

"Pokud je cílem projektu tvořit encyklopedii, tak je legitimním právem požadovat po lidech, kteří do projektu přicházejí, aby akceptovali tento cíl" Až posud máte pravdu. Poté však stanovíte Vaše vlastní dogmata, jako kdyby z onoho axiomu vyplývaly jako implikace. Odkud ta nepoctivost v myšlení?

"aby se nesnažili o rozvrat" Tohle bych možná mohl theoreticky uznat, kdyby v praxi to nebylo ospravedlnění Vaší despocie.

"narušování prostředí ostatním." Čistý kommunism. Zabýval jste se někdy historií WP:POINT? Víte, jaký byl vlastně původní smysl tohoto pravidla, v dikci Egga "zavazného"?

"Asi nechápete, že tento požadavek nemá s normalizátory nic společného." Ne, to nechápu.

"Normalizátoři byli normalizátory proto, že se své cíle snažili ostatním _vnutit_." Stejně jako Vy.

"Což zde nehrozí, pokud se Vám nelíbí cíl, máte naprostou volnost jinde." Pokud se Vám v ČSSR nelíbilo, měl jste možnost zažádat o vystěhování. Ale o to nejde. To, že jinde na netu není tyranie jako na cs:, neznamená, že na cs: není.

"Pro mě za mě si dělejte co chcete, ale neotravujte ostatní, pokud s nimi nechcete spolupracovat na tvorbě encyklopedie." Vaše oběti chtěly. Nicméně nebyly ochotny mlčet k Vaší svévoli, neboli jak říkali komunisté: "Držet hubu a krok". Jakým právem jste si cs: zprivatisovali?

"Základním principem je prospěch projektu a jím jsou poměřována i pravidla." Pouze na papíře. Ve skutečnosti jste to především Vy, kdo prospěch projektu nerespektuje. Např. je na prospěch projektu, aby na cs: nebyla svévole. Svévole se rozpozná ve volné diskusi. Vy a Vám podobní však diskusi označujete za trolling.

Dále je na prospěch projetku, aby se všem měřilo stejným metrem. Jak však píše Egg, kdo je grafoman, má právo ostatní urážet, protože o má o projekt vetší zásluhy než ostatní. Při tom ani tuto zásadu nejste schopni respektovat, byť je pofidérní.

Tak platí na cs: vůbec nějaká pravidla? Nebo tam vládne čirá svévole na základě zneužití WP:IAR? Podle mne se chováte jako Lenin, jemu byl také každý argument dobrý, aby mohl nastolit despocii.

"Tedy pokud je třeba udělat něco v zájmu projektu a není to v souladu s jeho dosavadními pravidly, není to nepřekonatelná překážka." No ano, když se kácí les, tak létají třísky. Brutální vyšetřovatel StB z 50. let: "Jsem nevinný. To přišlo až později, že se musí dodržovat zákony". Nejste-li schopni dodržovat ani ta pravidla, která si sami odhlasujte, tak je raději zrušte a stanovte jediné: "Správné je to, co za správné prohlásím já, Beren." Tak se chovala i ČSSR, i když i ona měla formálně stanovená pravidla, která však pro StB de facto neplatila.

"Encyklopedie není stát ani model právního systému, tím méně striktního právního systému." Jenže wiki
a) není encyklopedie
b) i kdyby byla, nebavíme se zde o článcích, nýbrž o jejich tvorbě.
Každá komunita má pravidla, ať psaná, nebo nepsaná. To, že popíráte jejich existenci, vede pouze k tomu, že posilujete tendence k svévoli a arbitrárním řešením. A to je zlo, které Vy osobně máte na svědomí.

"Zajímavé ale je, že v něm se o žádné takové věci nepokoušíte, držíte ho s kolegou pevně v rukou nesvázáni pravidly." Narážíte-li na Iuridictum, o něm plně rozhoduje Tomáš Pecina. Pravidly se samozřejmě řídí, ať již vyhlášenými nebo nevyhlášenými. Nebo snad máte jiný názor?

"Vaše předstírání, že uvedený výrok nějak všeobecně automaticky platí, tedy těžko může dokládat mou neznalost, spíše naopak, když se jím sám neřídíte." Dokázal jsem, že máte nesprávné premisy, tudíž Vaše konkluse jsou bez významu.

"Účet se zajímavou historií zvaný Solly Klein tady řešit nebudu. Jistě byste k němu také měl co dodat." Nebuďte paranoidní. Čím je cs: větší, tím více lidí tam bude, kteří si Vaši svévoli nenechají líbit. Bohužel rostou jen aritmetickou řadou, což je málo.

"na to, co jsem se ptal, neodpovídáte. I to je zajímavé." Nejsem povinen se Vám zodpovídat. Nevím, odkud jste se dobral ke zvyku lidem poroučet, ale měl byste se ho rychle odnaučit. Ve svém vlastním zájmu.

anonym :-) #17
anonym :-) 11. duben 2007 17:04

Ohledně anonymity: Nic proti ní, ale zkrátka víc věřím lidem, kteří neskrývají své jméno a obličej.

Ono pak oproti anonymním přezdívkám či IP adresám, nesou za své texty na Wikipedii větší odpovědnost.

Ignác Pospíšil #6
Ignác Pospíšil 24. červenec 2007 10:13

Děkuji panu Vítu Zvánovci za jeho článek (tu 0,001 % pravděpodobnost, že to nenapsal on risknu. :-))

Pro neznalého zní článek možná i částečně důvěryhodně, proto je nutno podotknout, že tento "nezávislý a objektivní kritik" je vedle Rosse Hedvíčka bezkonkurenčně nejproblematičtější uživatel české wikipedie, který byl arbcomem zabanován na rok za systematické narušování projektu, urážky ostatních wikipedistů, snahu štvavou kampaní, pomluvami a zveřejňováním jejich osobních údajů je vyštvat z projektu (v této činnosti pokračuje na internetu dodnes), umýslné poškozování článků, porušování základních principů při tvorbě článků (zejména těch týkajících se neutrálního úhlu pohledu, ověřitelnosti, ozdrojování a nepřípustnosti vlastních výzkumů). Ban byl několikrát prodloužen pro jeho obcházení pomocí loutkových účtů.

Nemluvě o tom, že předtím, než stanul před arbcomem, byl Vít Zvánovec zbaven práv správce a byrokrata pro zneužívání zvláštních oprávnění ve sporech o podobu článku a s dalšími uživateli. Nemluvě o tom, že předtím než stanul před arbcomem, byl zabanován na základě hlasování přístupného všem aktivním wikipedistům (100 editací a více) - pro ban byla drtivá většina hlasujících (celkový výsledek byl 33:3).

Pro zájemce o podrobnější informace:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Zablokov%C3%A1n%C3%AD_wikipedisty_V%C3%ADta_Zv%C3%A1novce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C5%BD%C3%A1dost_o_arbitr%C3%A1%C5%BE/V%C3%ADt_Zv%C3%A1novec

Omlouvám se za poměrně dlouhý příspěvek, ale řekl bych, že tyto informace jsou podstatné, abychom pochopili, pozici, z níž autor článku vytváří své názory (neboť tento článek obsahuje jen minimum fakt, zato spoustu názorů).

Radim Hasalík #22
Radim Hasalík 27. srpen 2007 13:15

Děkuji za komentář. Příspěvek je názor a takto je označen. Nemá s klasickým redakčním obsahem (neutrálním článkem) nic společného.

Autorem článku je Karel Novotný. Myslím, že jméno autora není důležité. Namísto osobní charakteristiky údajného autora jste se možná mohl zaměřit na samotný obsah. To bohužel ve Vašem příspěvku zcela chybí. Domnívám se, že by to bylo vhodnější.

<em>Autor je šéfredaktor ITBIZ.cz</em>

RSS 

Komentujeme

Pravidlo dvou pizz

Petr Zavoral , 22. květen 2018 00:00
Petr Zavoral

Úvodem pozdrav všem nerdům a geekům. Prostě celé naší IT komunitě. Zdá se to být zbytečné, ale věřte...

VíceRSS 

Zprávičky

Žaloba: Facebook používal data uživatelů jako strategickou zbraň

ČTK , 27. květen 2018 08:00

S Facebookem se soudí startup Six4Three, který nabízel vyhledávání fotek přátel v plavkách....

Více 0 komentářů

USA vyšetřují manipulace s cenami kryptoměn

ČTK , 26. květen 2018 08:00

Podezření na falešné obchody, kdy investor současně prodává a nakupuje stejné finanční nástroje, aby...

Více 0 komentářů

Hospodářská komora: Zavedení GDPR vyjde české firmy na 25 miliard korun

ČTK , 25. květen 2018 16:00

Podle komory by podnikatelům pomohlo, kdyby jim stát průběžně sděloval, jaké nedostatky v rámci kont...

Více 1 komentářů

Starší zprávičky

Baterie lithium-síra mají vystřídat li-ion

Pavel Houser , 25. květen 2018 10:00

Ještě pravděpodobně přijde jedna generace li-ion, která opět navýší kapacitu, ale pak už začne naráž...

Více 0 komentářů

Lenovo: propad do ztráty

ČTK , 25. květen 2018 09:00

Tržby ale ve finančním roce do konce března stouply o 5 % na 45,35 miliardy dolarů....

Více 0 komentářů

Trh IT i kancelářské techniky v ČR klesl

Pavel Houser , 25. květen 2018 08:00

V rámci přenosných počítačů se podle GfK dařilo segmentu ultratenkých a herních zařízení....

Více 0 komentářů

Nové telefony Android mají předinstalovaný malware

Pavel Houser , 24. květen 2018 15:25

Infikovány jsou telefony ve více než 100 zemích světa, včetně ČR, Německa, Velké Británie, Ruska, It...

Více 0 komentářů