Možnosti využití RFID-2. část

Jan Rydval, 14. červenec 2008 09:01 1 komentářů
Rubriky: Byznys

IBM
V minulé části seriálu jsme se zabývali unikátními vlastnostmi technologie RFID, které jí dávají šance se prosadit proti jiným technologiím AutoID rodiny (typicky proti čárovému kódu). Možné aplikace byly zmíněny pouze v náznacích, a proto se jim budeme věnovat v tomto dílu, který se zabývá především otázkou využití RFID.

Jan-rydval
Jan Rydval

Vertikální aplikace

Začněme aplikacemi, které souvisí s logistikou a přepravou zboží, nejsou oborově specifické a jejich užitečnost se projeví bez ohledu na oblast činnosti uživatele.

Sledování pohybu zboží v dodavatelském řetězci

Logistika se jako vědní obor zabývá pohybem zboží. Aby bylo možné pohyb zboží co nejlépe řídit, je nutné při rozhodování vycházet z přesných informací o tom, kde zboží je a co se s ním právě děje.

Představme si, že výrobní závod nakládá komponenty pro svého odběratele, který požaduje dodávky v režimu Just-in-sequence (JIS). V takovém režimu jsou výrobky dodány odběrateli nejen v dohodnutý čas, ale i vykládka probíhá tak, že jsou komponenty přímo z kontejnerů nebo kamionů předávány na linku přesně v tom pořadí , v jakém jsou v kontejneru umístěny.

Toto je jedna z nejnáročnějších podob režimu Just-in-time (JIT) a vyžaduje na straně dodavatele výborně zvládnutou logistiku nakládky především proto, že jsou chyby téměř vždy postihovány pokutou.

Vyloučení chyb může být řešeno výhodně pomocí RFID technologie, která je schopna evidovat, jaké komponenty jsou právě nakládány a kým. V případě chyby je možné pracovníky informovat zvukovým návěštím a chybám tak zabránit. RFID dále nezanáší do procesu nakládky zdržení, které by vzniklo, pokud by byly jednotlivé komponenty ověřovány ručně, třeba pomocí čárového kódu.

Situace s JIS byla vybrána jako mezní pro dokumentaci situace, kdy RFID může výrazně pomoci. Obecně platí, že RFID zvyšuje viditelnost toho, co se s výrobky děje. Ne snad viditelnost optickou, ale viditelnost z hlediska informačních systémů. Pro informační systémy je technologie RFID vlastně „očima“, které systémům říkají, co se v reálném světě děje.

Inventarizace

Každá společnost využívá pro svoji činnost nějaký majetek a podle zákona každá účetní jednotka musí provádět inventarizaci. Z toho vyplývá další oblast společná pro různé předměty podnikání - inventarizace.

Inventarizace, ať už pro účely finanční nebo operativní, vyžaduje sběr obvykle velkého množství údajů v  krátkém čase. V ideálním případě by mělo jít o snímek majetku a jeho umístění k určitému okamžiku.

Pro RFID je tato hra rozehrána velmi dobře. Cílem je sběr velkého množství údajů o stavu reálného světa. Údaje se týkají fyzických předmětů. Jde tedy o poměrně vhodnou situaci pro nasazení RFID. Je nutné zjistit, zda se jedná o předměty označitelné pomocí RFID. Stává se, že část předmětů je pomocí čipů neoznačitelná, a to především z důvodů rozměrů, materiálu předmětů nebo z důvodu způsobu používání. Proto jsou řešení pro inventarizace často realizována jako duální – RFID a čárový kód. Čárový kód je v tomto případě nasazen jako ústupová varianta.

Inventura pak probíhá s podporou ručního RFID terminálu, kterým jsou snímány RFID visačky předmětů. Čtecí vzdálenost se při použití UHF technologie pohybuje kolem jednoho metru, a proto není nutné hledat přesné umístění RFID štítku. Aplikace na terminálu pak řeší situace, kdy může dojít k načtení štítku skrze zeď nebo k nenačtení některého ze štítků v místnosti.

Po sběru informací v terénu proběhne uložení údajů do podnikového systému pro správu majetku, kde je rozhodnuto o způsobu řešení neshod.

Zdravotnictví

Léková bezpečnost

Negativní události v nedávné době znovu otevřely otázku, jakým způsobem zvýšit bezpečnost pacientů z hlediska správnosti podávaných léků. Účinnou pomocí by mohla být evidence léků sběrem informací o procesu jejich podávání v nemocnici. Takové řešení bude hrát svou pozitivní roli v oblasti zvýšení bezpečnosti, pokud budou také pacienti seznámeni s tím, jak vypadá standardní proces podávání léků, aby byli schopni rozpoznat odchylky a tedy případné nebezpečí.

RFID technologie nám v tomto případě může pomoci u lůžka posbírat a v systému spárovat informaci o zdravotní sestře podávající léky s informacemi o podaných lécích a čase podání pacientovi. Předpokladem funkčnosti je označení zdravotní sestry, pacienta a léků pomocí RFID. V případě léků je řešení alternativní pomocí čárového kódu. V současné době totiž nejsou léky běžně značeny RFID štítky a není ekonomicky a procesně možné přeznačovat všechny léky RFID. Na druhou stranu značení RFID pro lékovky v podobě uzávěrů s integrovanou RFID visačkou jsou již komerčně k dispozici a je jen otázkou času, kdy požadavky nemocnic povedou výrobce k jejich použití.

Identifikace a lokalizace pacientů

Další možnou a dnes už i častou aplikací RFID ve zdravotnictví je identifikace pacientů, kdy hospitalizovaní pacienti jsou vybaveni identifikačními náramky s RFID štítky. Zdravotní personál pak identifikuje pacienty pomocí ručních terminálů. Velmi častá bývá druhá kontrola identity zamezující záměně náramků, a to pomocí kontroly fotografie podoby pacienta. Při výdeji náramku je pacient vyfocen a po načtení je zdravotnímu personálu zobrazena fotografie pro kontrolu.

Lokalizace pacientů je nákladnější aplikací RFID technologie a smysl dává u dezorientovaných pacientů, u kterých hrozí, že by mohli opustit svévolně zdravotní zařízení nebo by si mohli ublížit například v technologickém zázemí ústavu. Dále jde o aplikaci používanou jako ochranný mechanizmus v porodnicích proti úmyslné nebo neúmyslné záměně novorozenců a jejich odnesení z oddělení někým jiným než zdravotnickým personálem nebo rodiči.

Pro lokalizaci osob je využíváno aktivního RFID. O této technologii budeme podrobněji mluvit v poslední části seriálu. V tuto chvíli si povězme jen to, že umožňuje mimo lokalizace také jednoduchou obousměrnou komunikaci pomocí tlačítek, bzučáku a světelných indikátorů.

Identifikace zdravotnického personálu

Představme si situaci, kdy pacient pomocí aktivní RFID visačky s obousměrnou komunikací vyšle stiskem pohotovostního tlačítka nouzový signál. Infrastruktura zachytí žádost pacienta o pomoc, lokalizuje jej a opět pomocí lokalizace vyhledá nejbližší zdravotní sestru a informuje jí zvukovým návěstím a textovou informací na displeji o tom, který pacient a kde potřebuje pomoc.

V případě, že zdravotní sestra nepotvrdí příjem informace stiskem tlačítka do určité doby, systém ji považuje za zaneprázdněnou jiným naléhavým případem a vyhledá další blízkou zdravotní sestru.

Aby takové řešení mohlo fungovat, je nutné lokalizovat také zdravotní personál. K tomu ani není nutné, aby zdravotní sestry byly vybaveny aktivní RFID visačkou, ale mohou být vybaveny jiným víceúčelovým RFID zařízením – třeba WiFi telefonem – které je možné také lokalizovat.

Výroba

Rodný list výrobku

Sběr informací o vzniku výrobku za účelem vyhodnocení vlivů na kvalitu finálních výrobků a poskytnutí podrobných informací o výrobku odběrateli je dnes poměrně častým požadavkem, a to především u dodavatelů v oblasti automobilového průmyslu.

V kontextu takového nasazení se pojďme podívat na možnosti ukládání informací na RFID visačku jako alternativě k asociaci informací v databázi k unikátnímu identifikačnímu číslu RFID visačky.

Informace týkající se daného předmětu lze ukládat do informačních systémů a identifikátor RFID visačky používat jen jako ukazatel na záznam. Výhodou tohoto přístupu je, že v paměti RFID čipu nejsou žádné informace mimo nevýznamového identifikátoru a ochrana informací je tedy založena na ochraně informačního systému.

Druhou možností je zápis informací do paměti RFID visačky. Výhodou je v tomto případě možnost získat informace o předmětu bez nutnosti přístupu k informačnímu systému. To je výhodné pro aplikace, kdy má být informace dostupná v terénu nebo dostupná většímu množství externích subjektů. Je však nutné řešit bezpečnost takto uložené informace, ochranu informace při jejím přenosu rádiovými vlnami proti odposlechu a ochranu proti její neoprávněné změně. Na trhu jsou však již k dispozici RFID visačky, které tuto oblast také řeší.

V našem případě chceme sdílet informace o výrobku s vnějšími subjekty a druhá popsaná možnost se zdá být vhodnou. Nicméně objem informací zapsatelných přímo do čipu se pohybuje nejčastěji v jednotkách KB.

Pokud taková kapacita není dostatečná nebo pokud je cílem řešení získat i online přístup k informacím týkajících se předmětu, pak je řešením nasazení EPCIS – tedy EPC Information Services podle specifikace od EPCGlobal. Jde o koncept, kdy jednotlivé subjekty určeným způsobem publikují informace týkající se určitého předmětu – typicky výrobku – do informačního systému, který je pak schopen odpovídat na dotazy týkající se tohoto předmětu.

Závěr

Jak již bylo zmíněno, RFID je „očima“ informačních systémů. Výhodou těchto očí je, že mohou pracovat nezávisle na vůli lidí – tedy automaticky nebo poloautomaticky – a proto poskytují přesnější, rychlejší a objektivnější informace.

minulém dílu seriálu jsme se zabývali technologickými záležitostmi, které mohou bránit zavedení RFID. Tento díl postoupil od technologií k procesům a hledal elementární příklady procesů, kde může RFID pomoci.

Pokud hledáte způsob, jak zrychlit proces týkající se pohybu předmětů - ať už zboží, osob nebo majetku - nebo jak snížit chybovost při získávání informací o procesu, pak se můžete mimo jiné také obrátit na procesní specialisty, kteří jsou schopni navrhnout úpravy procesů a jejich podporu technologií RFID.

Příště si přečtete: Aktivní RFID jako méně známá varianta pasivního RFID.

Autorem článku je Jan Rydval, který pracuje na pozici IT Consultant ve společnosti IBM Česká republika

Přečtěte si také

Možnosti využití RFID-1. část
Mýty a pověry o bezpečnosti technologie RFID
RFID: velký bratr nebo užitečná technologie?


Komentáře

tester #1
tester 15. červenec 2008 19:17

No rfid se daji pouzit taky takhle:

Problém slabého šifrování bezpečnostních karet s těmito RFID čipy spočívá v tom, že zkušené osobě stačí pouze notebook, scanner a pár minut času na získání šifrovacího klíče k danému dveřnímu zámku a základ pro duplikát je na světě. Bezpečnostní karty totiž využívají rádiové čipy, takže scanování není problémem, stačí aby osoba s kartou v kapse vylezla z budovy a prošla kolem útočníka s notebookem a scannerem v batohu. Útočník taktéž může vytáhnout data z čtečky u dvěří. Z nich pak vyextrahuje šifrovací klíč, celý proces přitom trvá méně než dvě minuty.

viz clanek http://www.cdr.cz/a/24832

RSS 

Komentujeme

Vládní čtvrť a vládní systém, tedy ten informační

Petr Zavoral , 06. leden 2018 16:15
Petr Zavoral

Jeden ze zakladatelů enterprise architektury John Zachman srovnává IT v institucích s Boeingem: Firm...

VíceKalendář

18. 01.

19. 01.
itSMF 2018
29. 01.

30. 01.
G2BTechEd
30. 01. Ecommerce Expo Prague 2018

RSS 

Zprávičky

Digitální fragmentace představuje hrozbu pro další rozvoj firem

Pavel Houser , 17. leden 2018 14:51

Množství restriktivních opatření přijatých státy G20 se mezi lety 2010 a 2016 zčtyřnásobilo....

Více 1 komentářů

V USA prý vyzývají AT&T k přerušení vztahů s Huawei

ČTK , 17. leden 2018 09:00

Zákonodárci údajně varují americké podniky, že vztahy s Huawei či China Mobile snižují jejich šance ...

Více 0 komentářů

Roman Knap jmenován generálním ředitelem SAP Slovensko

Pavel Houser , 17. leden 2018 08:00

R. Knap v letech 2012–2014 zastával pozici generálního ředitele SAP Slovensko, od roku 2014 je gener...

Více 0 komentářů

Starší zprávičky

Bitcoin ztrácí 18 %, dolů ho tlačí obavy z regulace

ČTK , 16. leden 2018 12:18

Trhy se obávají regulace obchodů po oznámení jihokorejského ministra financí....

Více 0 komentářů

Světový trh s polovodiči poroste letos výrazně rychleji

Pavel Houser , 16. leden 2018 10:26

Očekávaný růst souvisí zejména s růstem cen RAM a flash pamětí. Bezpečností slabiny procesorů mohou ...

Více 0 komentářů

Výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na burzu

ČTK , 16. leden 2018 09:00

Někteří analytici hodnotu 100 miliard zpochybňují s argumentem vysoké konkurence na globálním trhu c...

Více 0 komentářů

Internetové bankovnictví používá polovina Evropanů

ČTK , 16. leden 2018 08:00

Česká republika obsadila mezi 28 zeměmi EU spolu s Rakouskem 12. příčku s podílem 57 %....

Více 0 komentářů