Stalo se: Telefónica Czech Republic oznámila finanční výsledky, zisky prudce klesají

ITbiz.cz, 11. listopad 2011 07:45 0 komentářů
Stalo se: Telefónica Czech Republic oznámila finanční výsledky, zisky prudce klesají

Telefónica Czech Republic má podle přiznaných kvartálních výsledků za letošní tři čtvrtletí čistý zisk 5,8 miliardy korun, to je v meziročním srovnání pokles téměř o 44 procent. Důvodů, proč k tomu došlo, by se našlo více. Vedle obecně klesajících výnosů na telekomunikačním trhu a částečné celoevropské regulaci cen, má signifikantní vliv loňská účetní operace, kdy firma zrušila ztrátu ze snížení hodnoty aktiv (pokles o 11 %).

Na vysoce konkurenčním trhu udržela Telefónica Czech Republic mírný nárůst počtu zákazníků, stalo se tak zejména v oblastech smluvních mobilních služeb (o 6,3%) a u zákazníků služeb vysokorychlostního internetu xDSL (o 10 %). Naopak pokles zaznamenal počet pevných linek, který v prvních devíti měsících 2011dosáhl 67 tisíc a ve třetím čtvrtletí 9 tisíc a konsolidované výnosy.

"Jsem rád, že v souladu s naším očekáváním se finanční výsledky ve třetím čtvrtletí zlepšily. Za tímto zlepšením stojí pokračující růst zákazníků v klíčových oblastech, díky němuž jsme překonali růst trhu," říká trochu překvapivě Jesús Pérez de Uriguen, 1. místopředseda představenstva a ředitel pro finance společnosti Telefónica Czech Republic.

"Nadále nám roste počet mobilních zákazníků smluvních služeb i díky nižší míře jejich odchodu, což je velmi důležité na vysoce konkurenčním trhu. V oblasti fixního vysokorychlostního připojení k internetu jsme udrželi dvouciferný nárůst zákazníků a migrace stávajících zákazníků na novou službu VDSL má pozitivní vliv na průměrný výnos. Navíc, Telefónica Slovakia opět zvýšila počet svých zákazníků a dále zlepšila jejich strukturu," dodává hned na vysvětlenou.

„Kromě růstu zákazníků jsme zaznamenali lepšící se trend ve spotřebě v mobilním rezidentním segmentu a další nárůst výnosů na Slovensku. Tyto faktory vedly ke zlepšení vývoje výnosů v porovnání s prvním pololetím. Přes tento pozitivní vývoj jsme se nadále zaměřovali i na zefektivnění v oblasti nákladů, což nám pomohlo dosáhnout 43% marže za prvních devět měsíců, stejné jako v loňském roce,” dodává ještě.

rozvody pevných linek O2 (Foto:ITbiz.cz)
rozvody pevných linek O2 (Foto:ITbiz.cz)

Celkové konsolidované výnosy z podnikání se v prvních devíti měsících roku 2011 snížily meziročně o 6,3 % na 38 977 mil. Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí se pokles zpomalil a dosáhl -5,4 % na 13 079 mil. Kč. Za nižším poklesem konsolidovaných výnosů ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími dvěma stojí zlepšení ve vývoji spotřeby rezidentních zákazníků mobilních služeb a nižší pokles ICT služeb. Na druhé straně byly finanční výsledky skupiny ve třetím čtvrtletí nadále ovlivněny pokračující vysokou konkurencí zejména v korporátním segmentu a segmentu malých a středních firem a dalším snížením mobilních terminačních poplatků.

Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 7,8 % na 16 836 mil. Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí se pokles zpomalil na -7,5% a výnosy dosáhly výše 5 536 mil. Kč. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice poklesly ve stejných obdobích meziročně o 8,9 % a 7,2 % na 19 545 mil. Kč a 6 620 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu nižších mobilních terminačních poplatků by pokles dosáhl pouze 3,6% ve třetím čtvrtletí, méně než 7,0% pokles ve druhém a 5,0% pokles v první čtvrtletí 2011, díky výše zmíněnému zlepšení ve spotřebě rezidentních zákazníků.

 ADSL přípojky (Foto:ITbiz.cz)
ADSL přípojky (Foto:ITbiz.cz)

Naproti tomu výnosy na Slovensku rostly nadále významným tempem, když za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl meziroční nárůst 43,5 % na 113,2 mil. EUR (ve třetím čtvrtletí o 33,3 % na 40,1 mil. EUR).

Také ve třetím čtvrtletí pokračovala společnost ve svém úsilí efektivně vynakládat provozní náklady v komerčních i nekomerčních oblastech s cílem maximálně kompenzovat pokles výnosů. Přes nárůst komerčních aktivit zejména v oblasti mobilního a fixního vysokorychlostního internetu poklesly konsolidované provozní náklady v prvních devíti měsících 2011 meziročně o 3,7 % na 23 603 mil. Kč (o 4,6 % bez zahrnutí poplatku za používání značky a manažerských poplatků) i díky poklesu mobilních terminačních poplatků. Ve vývoji mzdových nákladů se nadále pozitivně projevuje restrukturalizační program realizovaný v roce 2010 a prvních devíti měsících roku 2011.

Výše mzdových nákladů poklesla v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 10,1 %. Celkový počet zaměstnanců skupiny dosáhl na konci září 2011 výše 7 187, což představuje meziroční snížení o 6,9 % a o 1,9 % oproti stavu na konci června 2011. Ve třetím čtvrtletí roku 2011 poklesl počet zaměstnanců skupiny o 142.

Konsolidovaný provozní zisk

Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) upravený pro účely odhadu klesl v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 6,1 % na 16 815 mil. Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí to bylo pouze o 4,8 % na 5 970 mil. Kč. Srovnatelná OIBDA marže za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhla 43 % a zůstala tak na úrovni stejného období roku 2010, zatímco ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 0,2 p.b. na 45,6 %, zejména díky výše popsané úspoře provozních nákladů a zlepšující se ziskovosti na Slovensku.

Celkový konsolidovaný provozní zisk OIBDA dosáhl v prvních devíti měsících roku 2011 výše 15 949 mil. Kč, meziročně o 26,2 % méně, zatímco ve třetím čtvrtletí to bylo 5 675 mil. Kč. Meziroční srovnání provozního zisku OIBDA v prvních devíti měsících a třetím čtvrtletí bylo významně ovlivněno zaúčtováním zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv (4 343 mil. Kč) ve třetím čtvrtletí roku 2010. Bez této položky by celkový provozní zisk OIBDA poklesl meziročně o 6,3 % ve třetím čtvrtletí a o 7,6 % v prvních devíti měsících roku 2011.

Odpisy hmotných a nehmotných aktiv se v prvních devíti měsících i třetím čtvrtletí roku 2011 zvýšily meziročně o 1,1 %. Podobně jako v předchozích měsících byly ovlivněny zaúčtováním zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv ve třetím čtvrtletí v roce 2010 a s tím souvisejícím nárůstem hrubé hodnoty dlouhodobých aktiv. Plně srovnatelný konsolidovaný čistý zisk (po očištění vlivu zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv na provozní zisk OIBDA, odpisy a daň z příjmů v roce 2010 a 2011) poklesl v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 10, 8 % a o 9,7 % ve třetím čtvrtletí. Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, které nebyl plně kompenzován nižšími odpisy, finančními náklady a nižší daní. Skutečný konsolidovaný zisk dosáhl výše 2 205 mil. Kč v třetím čtvrtletí a 5 816 mil. Kč v prvních devíti měsících roku 2011, což představuje meziroční pokles o 63,3 %, respektive o 43,9 %, zejména kvůli výše uvedenému vlivu ztráty ze snížení hodnoty aktiv.

Jak si Telefónica vedla v investicích

Konsolidované investice (bez zahrnutí akvizice části podniků) dosáhly v prvních devíti měsících 2011 výše 3 690 mil. Kč, meziročně o 1,0 % méně. Společnost pokračovala v investicích do zvýšení kapacity a kvality 3G mobilní sítě. Kromě toho směrovaly investice do dalšího rozšiřování 3G sítě, včetně dosud nepokrytých oblastí na základě smlouvy se společností T-Mobile. Na konci září 2011 tak byla 3G síť dostupná již v 1 153 městech po celé České republice, což představuje zhruba 65 % obyvatelstva. Společnost se rovněž soustředila na investice do zkvalitnění své fixní sítě vysokorychlostního internetu rozšířením nabídky o služby na základě technologie VDSL. Cílem je posílit pozici na vysoce konkurenčním trhu fixního vysokorychlostního přístupu k internetu v České republice a zvýšit zákaznickou spokojenost. Na Slovensku směřovaly investice zejména do dalšího rozvoje vlastní sítě v souvislosti se spuštěním služeb na bázi 3G. Významná část investic směřovala rovněž do zdokonalení systémů společnosti pro řízení vztahů se zákazníky, které pomohou společnosti ke zlepšení v této oblasti, zjednodušení a zefektivnění procesů a celkové vyšší provozní efektivitě.

Výše volných hotovostních toků poklesla v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 11,8 % na 10 242 mil. Kč (ve třetím čtvrtletí o 6,5 % na 4 222 mil. Kč). To je výsledek 6,5% snížení hotovostních toků souvisejících s provozní činností, což odpovídá poklesu provozního zisku OIBDA a 8,3% meziročního nárůstu peněžních toků vynaložených na investiční činnost z důvodu vyšších plateb za investice, které jsou výsledkem rozdílného fázování investic v průběhu roku 2011 oproti předcházejícímu roku.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosáhla k 30. září 2011 výše 2 969 mil. Kč, což je téměř stejně jako na konci roku 2010. Objem hotovosti a peněžních ekvivalentů dosáhl k tomuto datu výše 15 050 mil. Kč oproti 4 798 mil. Kč na konci roku 2010. Za tímto nárůstem stojí akumulace hotovosti pro výplatu dividendy za rok 2010 (12 884 mil. Kč), ke které došlo 6. října 2011.

Přehled hlavních témat, o kterých jsme celý týden psali

Googlí recepce II (foto: Karel Wolf)
Googlí recepce II (foto: Karel Wolf)

Rok 2011 přinesl v českém Google několik významných změn. Většina z nich se týká růstu. Vedle stoupajícího trendu v desktopovém a mobilním vyhledávání se v Česku daří YouTube a to jak co do rostoucího počtu uživatelů, tak i co do prodané inzerce. Ta se za poslední dobu prakticky zdvojnásobila (80% nárůst). V neposlední řadě vzrostl ale také počet zaměstnanců českého Goolge, ten se vyhoupl na 25 lidí a byla založena samostatná bratislavská pobočka, čítájící celkem šest zaměstnanců.

Fotoreportáž: Český Google otevírá k 5. narozeninám nové kanceláře

Ochrana CAPTCHA není ve většině případů pro roboty dostatečnou překážkou. Pokračuje analýza malwaru DuQu. Skupina Anonymous žádný útok proti Facebooku neprovedla. „Bublinový režim“ smartphonů umožňuje sledovat znaky zadávané na virtuální klávesnici. Následuje pravidelný čtvrteční bezpečnostní přehled.

Bezpečnostní přehled: Hacknout lze i síť semaforů

Současné soudní spory týkající mobilních zařízení vzbuzují dojem, jako by patenty dnes byly tím skoro nejdůležitějším aktivem. Nemůže ale i zde existovat cenová bublina?

Přichází velká patentová bublina?

Google celosvětově spustil na Google+ oficiální profily pro firmy, organizace a jejich jednotlivé značky. Google+ tak začíná připomínat Facebook jako nikdy dříve.

Sociální síť Google+ spustila firemní profily

Společnost NIX.CZ, která provozuje největší peeringový uzel v ČR a sdružuje nejvýznamnější poskytovatele internetových a telekomunikačních služeb, oznámila otevření nového, v pořadí již pátého, PoP v Praze. Bod se nachází v telehouse TTC Teleport v Praze 10. Ostrý provoz byl zahájen dne 31.10.2011 a nabízí možnost připojení pomocí portů o kapacitě 1 a 10 GB.

NIX.CZ otevřel v Praze pátý propojovací bod

Koncept mobilních zaměstnanců přesahuje firemní prostředí a sahá až do životního stylu. Stále více lidí nemusí sedět v kanceláři. Prostě pracují odkudkoli, z domova, na letišti, ve vlaku... A nejenom, že mohou pracovat, kde chtějí, ale mohou pracovat také kdy chtějí. Mobilita zvyšuje efektivitu pracovního výkonu.

Cloud computing v praxi: Mobilita a Cloud – velmi výhodné spojení pro váš byznys

Stanislav Pacan
Stanislav Pacan
Z žalob strach nemáme, zatím nás navíc nežalovala ani Mezinárodní federace fonografického průmyslu, ani žádní zhrzení filmaři, to jen některá média zkreslují realitu. Vyřazení z Křišťálové lupy nás mrzí, ale je to věc pořadatele. Zabránit nahrávání souborů s erotickou tématikou na datové uložiště tohoto typu je však s využitím dostupných nástrojů nemožné, říká Stanislav Pacan, který spolu s Janem Karabinou vlastní a provozuje největší český download server, Ulož.to. Řeč bude ale také o návštěvnosti a celkovém byznys modelu serveru.

Stanislav Pacan: IFPI zatím Ulož.to nežalovala, je to pouze mediální humbuk


Komentáře

RSS 

Komentujeme

Agilita a devops, přepracování a vyhoření

Pavel Houser , 12. červenec 2018 12:30
Pavel Houser

Michael Cote na The Register upozorňuje na častý problém: nové „agilní“ metody vývoje, všechny příst...

VíceRSS 

Zprávičky

50 let Intelu

ČTK , 16. červenec 2018 09:06

Intel nejprve produkoval paměti typu RAM, ale na počátku sedmdesátých let se firma rozhodla rozšířit...

Více 0 komentářů

USA zrušily zákaz dodávek amerického zboží čínské ZTE

ČTK , 14. červenec 2018 08:00

Firma již v rámci urovnání sporu s americkou vládou souhlasila, že zaplatí pokutu miliardy dolarů....

Více 0 komentářů

Trh PC ve 2. čtvrtletí rostl, tvrdí Gartner i IDC

ČTK , 13. červenec 2018 16:35

Růst odbytu táhla zejména poptávka firemního segmentu podpořená operačním systémem Windows 10....

Více 0 komentářů

Kalendář

04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26
06. 09.

07. 09.
Humusoft Technical Computing Camp 2018

Starší zprávičky

Polovina kryptoměnových firem zanikne během čtyř měsíců od ICO

ČTK , 13. červenec 2018 10:09

Nejlepší strategií je prý mince v primární nabídce koupit a hned první den obchodů na otevřeném trhu...

Více 0 komentářů

Americká vláda se odvolává proti fúzi AT&T a Time Warner

ČTK , 13. červenec 2018 10:07

Ministerstvo se odvolalo proti červnovému rozhodnutí soudu, který spojení posvětil přes dřívější nám...

Více 0 komentářů

Německý soud: Rodiče mají mít přístup k facebooku mrtvé dcery

ČTK , 13. červenec 2018 09:00

Facebook nechtěl obsah účtu dívky otevřít, protože i její přátelé údajně spoléhali na to, že jejich ...

Více 1 komentářů

Broadcom koupí za 18,9 miliard dolarů CA Technologies

ČTK , 12. červenec 2018 13:01

Akvizice jsou důležité pro expanzi Broadcomu. Výběr firmy CA je však pro analytiky překvapením....

Více 0 komentářů