Nekonečná reklamace operátora Telefónica O2

ITbiz.cz, 24. duben 2008 01:15 15 komentářů
Rubriky: Telekomunikace

Trend
Reklamace mohou být pro firmu nepříjemným zážitkem. Přesvědčil se o tom ředitel středně velké společnosti s názvem Kvintech. Od října minulého roku řeší s telekomunikačním operátorem Telefónica O2 reklamaci za služby a požaduje předložení dodatečných podkladů. Operátor tyto doklady odmítá předložit a odvolává se přitom na standardní postupy a procedury. Firma Kvintech nechce reklamaci uznat, protože ji nemůže zkontrolovat. Začarovaný kruh.

Názor osobnosti

Přestože se stále vede nevyřešený právní spor o tom, zda je možno rozsah náhrady škody předem omezit či se jej vzdát, domnívám se, že současné ustanovení zákona je jedinou správnou variantou, jak ochránit poskytovatele telekomunikačních služeb před neúměrným podnikatelským rizikem. Navíc připomínám, že pokud by se mělo jednat o takovou komunikaci, kde by její přerušení mohlo mít za následek skutečně vznik podstatné škody, pak je především na uživateli, aby zvolil takové služby elektronických komunikací, které budou dostatečně redundantní a spolehlivé a tím vznik škody minimalizoval.

Vladimír Smejkal, soudní znalec, odborník na právo IT

Společnost Kvintech zaměstnávající přibližně čtyřicet zaměstnanců se v květnu roku 2007 rozhodla z důvodů dostupnosti a lepší kvality signálu změnit svého mobilního operátora. Více než čtyři roky je totiž možné změnit telekomunikačního operátora pro pevné linky, od ledna minulého roku se přenositelnost týká i mobilních čísel. Jako nový operátor byla zvolena Telefónica O2. Firma si až do září držela původní čísla, nechala je ovšem převést k novému poskytovateli mobilních služeb. První problémy se objevily již během přechodu, kdy nedošlo ke včasnému zapojení některých služeb. Samotná přenositelnost telefonních čísel však není zcela jednoduchá, a tak zástupci firmy tyto nedostatky tolerovali.

V září navštívil Kvintech obchodní zástupce Telefónica O2, aby podepsal nové smlouvy. Celá firma přešla na čísla O2, protože se chtěli zbavit hlásky o volání do cizí sítě. Tato hlasová informace totiž sděluje volajícím, že volá telefonní číslo v jiné mobilní síti. Volající by totiž neměl jinou možnost jak zjistit, že je číslo původně patřící konkrétnímu operátorovi nyní spravuje konkurence. Firma se zbavila nechtěného upozornění před každým hovorem, objevily se však problémy, které nikdo vůbec nečekal.

Mobilní vysílačky
Pokud by firma Kvintech chtěla ušetřit, mohla přeměnit mobilní telefony na vysílačky. Jak to funguje?
Mobilní vysílačku nabízí už dva čeští operátoři

Nečekaně vysoká faktura

Další měsíc totiž dorazila faktura na dvojnásobek očekávané měsíční částky. Zástupci společnosti sice očekávali nárůst celkových nákladů o deset procent, takto vysoká částka je však zaskočila. Z podrobného vyúčtování zjistili některé nesrovnalosti. Nikdo například nezapojil jimi požadované datové přenosy, takže byla veškerá mobilní data účtována po kilobajtech. Tento problém se podle informací operátora Telefónica O2 týkal a byl uznán u jednoho čísla, kde došlo k chybnému zapojení datového tarifu. Nedošlo rovněž k zapojení Smart Roamingu. Zástupce firmy proto vyúčtování telefonicky reklamoval, od operátora dostali svolení k odkladu platby, a tak nezbylo nic jiného, než čekat na výsledky šetření. Odklad platby trval jeden měsíc, konkrétně od 20. 11. do 20. 12. 2007. V listopadu dorazila faktura, která byla podle vyjádření firmy Kvintech opět se špatnou částkou. Znovu proto došlo k reklamaci vyúčtování.

Telefónica O2 obě reklamace uznala a vystavila dobropis s datem 26. 11. 2007 a částkami v řádu tisícikorun. Jenže samotné dobropisy firmě Kvintech nestačily, a tak poslal pověřený zaměstnanec na adresu telekomunikačního operátora dopis, ve kterém uváděl: "Nemůžeme provést kontrolu, protože k dobropisům nebyly přiloženy opravené souhrnné účty za telefonní čísla, kterých se reklamace týkala. (...) Žádáme proto podrobné podklady k daňovým dokladům. (...) Tímto ale nežádáme o placené podrobné výpisy. Jde nám pouze o dořešení výše zmiňovaných faktur. Podrobné výpisy v elektronické formě jsou pro nás dostačující." Podle Pavla Ponížila, ředitele společnosti Kvintech, není možné z dobropisů zjistit, zda byla celá reklamace v pořádku uznána. "Nemůžeme provést řádnou kontrolu, co bylo uznáno a co nebylo uznáno. Chceme jen dokladovat, jaké služby nám jsou účtovány," vysvětluje Ponížil.

Tiskový mluvčí Telefónica O2 upozorňuje, že pravidelně zasílané výpisy jsou pouze přílohou faktury a nikoliv daňovým dokladem. "Součástí reklamačního řízení není oprava těchto souhrnných výpisů za telefonní čísla. Dobropis je dle zákona o účetnictví i našich všeobecných podmínek jedinou formou opravného dokladu k faktuře," dodává Martin Žabka, mluvčí Telefónica O2 Czech republic. Podrobnosti o reklamaci jsou vysvětleny v přiložených dopisech zákazníkům, kde je také popsáno, jakým způsobem se došlo k výsledným částkám. Pokud zákazník nesouhlasí s reklamací, může se obrátit se stížností na Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Žabka navíc upozorňuje, že podání reklamace podle všeobecných podmínek nezbavuje účastníka povinnosti uhradit účet do dne splatnosti.

Vztahy mezi operátory
Také operátoři se čas od času nedohodnou. Někdy nastupuje ČTÚ, aby spor urovnal, jindy naopak soud.
O2 zaplatí T-Mobile 2 miliardy, aby ukončila exekuci

Zákon není ve prospěch zákazníků

Přemýšlí
V minulosti se lidé potýkali s nesprávným účtem
také v souvislosti s dialery, které způsobovalo změnu
čísla pro vytáčené připojení na jejich počítači.

Podle advokátky Hany Bachrachové upravuje vyúčtování ceny a reklamace zákon číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), přičemž úpravy nejsou příliš ve prospěch spotřebitelů. Samotné zaslání dobropisu společně s vysvětlujícím dopisem je v pořádku. "Zákon pouze říká, že operátor musí po vyřízení a uznání reklamace vrátit rozdíl v ceně. Z dobropisu by mělo být patrné, o kolik se cena snížila a za jakou službu," říká Bachrachová. Jestliže služby operátora reklamujete, neměli byste také příliš otálet se zaplacením částky, přestože je předmětem reklamace. V opačném případě vás operátor může odpojit.

Přesně to se také stalo firmě Kvintech. Jejímu zástupci bylo při telefonickém jednání se zákaznickou linkou přislíbeno vyřešení reklamace do konce února a odložení splatnosti faktur až do vyřešení celého případu. Na adresu společnosti dorazila 14. 1. 2008 upomínka o nezaplacení a koncem února operátor přestal poskytovat firmě mobilní služby. Následoval opět telefonát na Linku pro firemní zákazníky, který zajistil opětovné zapojení telefonů a odložení splatnosti faktur do vyřešení reklamace. Až do konce března probíhala mezi Telefónica O2 a společností Kvintech čilá korespondence ohledně reklamace, způsobu jejího vyřízení a znovu byl ze strany firmy vysloven požadavek na opravení vyúčtování. Mezitím dostala firma 30. 1. 2008 druhou upomínku. K zablokování odchozích hovorů došlo 13. 3. 2008 a úplné omezení služeb nastalo 28. 3. 2008.

Se stížností na úřad

Advokátka Hana Bachrachová doporučuje firmám, aby reklamovanou částku zaplatily. Paragraf 64 odstavce 8 již citovaného zákona totiž stanovuje, že podání reklamace nemá odkladný účinek. Pouze Český telekomunikační úřad může na návrh účastníka v odůvodněných případech rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. Účastník nebo uživatel služeb telekomunikačních operátorů se může obrátit na ČTÚ jak s námitkou proti vyřízení reklamace (výše účtu i kvality služeb), tak se sporem o práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi poskytovatelem služeb a jejich odběratelem. Jestliže se společnost Kvintech cítí být v právu, mohl by její zástupce podat stížnost na postup Telefóniky. V tomto případě by bylo třeba podat návrh adresovaný úřadu a v něm uvést, kdo jej podává, proti komu směřuje a co navrhuje. Všechna tvrzení je potřeba doložit příslušnými důkazy.

Zákon také počítá se situací, kdy dojde k poruše nebo technickým problémům na straně provozovatele telekomunikačních služeb. V takovém případě by měl operátor nahradit zákazníkům službu, kterou nemohli používat, nebo zajistit například slevu či jiný způsob vyrovnání. Na případnou náhradu škody však musíte zapomenout. Důvody vysvětluje advokát a specialista na IT právo Vladimír Smejkal: "Složité prostředí elektronických komunikací je spojeno s tolika riziky nepředvídatelných událostí, jako jsou například poruchy hardwaru, chyby v softwaru nebo přerušení komunikačních sítí. To vše je často způsobených třetími stranami, ale i vlivy počasí či jiné vyšší moci, navíc v prostředí plného ne zcela definovatelných interakcí mezi přenosovými systémy a jimi poskytovanými službami."

Smejkal upozorňuje, že kdyby se vztah mezi zákazníkem a operátorem řídil podle klasických ustanovení občanského (§ 420, příp. § 420a) či obchodního (§ 373) zákoníku, často by operátorům hrozila úhrada vysokých náhrad za ušlý zisk, takže by se jim nevyplatilo žádné smlouvy uzavírat a zřejmě by ani nesehnali pojištění pro všechna tato rizika.

Některé případy však úřad neposuzuje a zřejmě vás jeho zástupci odkáží na jiný způsob řešení. "Není v kompetenci ČTÚ rozhodovat spory například o kupní ceně, náhradě škody nebo bezdůvodném obohacení. Návrhy v těchto věcech jsou odkládány před zahájením řízení," vysvětluje Markéta Hašková, ředitelka odboru přezkoumávání rozhodnutí z Českého telekomunikačního úřadu. Zákazník se nesmí obávat, že proti němu stojí právně a finančně silnější soupeř. Nejprve by měl využít možností reklamace, potom se obrátit na ČTÚ a Českou obchodní inspekci, případně na Sdružení obranu spotřebitelů.

"Určitě má smysl, aby se firma nebo uživatel mobilního operátora, pakliže je v právu, pouštěla do sporu s telekomunikačním operátorem," myslí si odborník na oblast telekomunikací Martin Zikmund. Jako poslední možnost uvádí soud. Ať již jsou spory oprávněné nebo nikoliv, lidé a firmy této možnosti využívají. Jen během měsíce března ČTÚ zahájil 10 056 správních řízení a vydal 4 984 rozhodnutí. Otázka zní, zda by byla firma Kvintech se svojí stížností úspěšná. Z vyjádření právničky, které má ITBIZ.cz k dispozici vyplývá, že zřejmě nikoliv. Začarovaný kruh se uzavřel.

Rady pro vás


SOS
S neúspěšnou reklamací se můžete obrátit také
na Český telekomunikační úřad.

1. Vyúčtování můžete reklamovat nejpozději do dvou měsíců od doby, kdy jste v něm zjistili chybu. Jinak právo na reklamaci zanikne. Samotné podání reklamace ještě neznamená, že můžete platbu odložit. Pokud vám to potvrdí pracovník zákaznické linky, žádejte ještě písemné vyjádření nebo raději celou částku zaplaťte. V opačném případě riskujete odpojení služeb, na které by vás ovšem měl telekomunikační operátor předem upozornit.

V jednom z vyjádření uvádí pracovník firmy Telefónica O2, že je možné reklamovat služby nejpozději do tří měsíců od zjištění závady.

2. Vyřízení reklamace může trvat až jeden měsíc, v případě nutnosti spolupráce se zahraničním partnerem se tato doba prodlužuje o další měsíc.

3. Když skončí prošetřování reklamace, měl by telekomunikační operátor vrátit rozdíl ceny tak, jak je popsáno ve všeobecných podmínkách služby. Ke vrácení rozdílu ceny by mělo dojít nejpozději do jednoho měsíce od vyřízení reklamace.

4. Přestože vám kvůli chybě (například nefunkčnímu mobilnímu Internetu) mohla vzniknout nějaká škoda, nemáte nárok na její náhradu. To znamená, že vám poskytovatel telekomunikačních služeb pouze odpustí příslušné poplatky za nevyužitou službu anebo nabídne jiný způsob odškodnění.

5. Stejně se postupuje i v případě, kdy došlo k technické chybě na straně poskytovatele. Také v tomto případě nemáte nárok na náhradu škody a získáte pouze snížení ceny nebo vám bude nabídnuta služba náhradním způsobem.

6. Jestliže vám vyřízení reklamace nevyhovuje, můžete podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Musíte tak ovšem učinit nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace.

Přečtěte si také:
Jak podporují mobilní operátoři začínající podnikatele
Jaké služby nabízí mobilní operátoři pro velké firmy
Firmy: smlouvy s mobilním operátorem nejsou důležité


Komentáře

Náhodný kolemjdoucí #1
Náhodný kolemjdoucí 17. říjen 2010 15:50

S telefonika o2 mam jen ty nejhorší zážitky třeba na mobilní internet za 995 kč kde mě v O2 garantoval prodejce o 60 dnech skušebního internetu kdy garantujou vrácení částky za tuto sadu v teplicích na benešově nám. Přitom na obalu je jasně doba 30 dnů, i sám technický pracovník uznal reklamaci za ztržení kreditu jako oprávněnou teda špinavá hra této společnosti.Vše mohu doložit fakty a ne výmluvou o ničem jako tato společtnost vyhozených 995 spolknu ale s touto společností nechci mít nikdy už nic společného navíc mobilní internet po dosažení 500MB dat za 300 měsíčně je uplně k ničemu na stránku čekat 5 minut to je teda služba

Náhodný kolemjdoucí #2
Náhodný kolemjdoucí 17. říjen 2010 15:52

OPRAVA K MÉMU PŘÍSPĚVKU ZTRŽENÍ KREDITU BYLO NEOPRÁVNĚNÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Náhodný kolemjdoucí #3
Náhodný kolemjdoucí 08. červenec 2011 11:33

vrrrrrrrrr

Náhodný kolemjdoucí #4
Náhodný kolemjdoucí 08. červenec 2011 11:54

Zdravím všechny nespokojené s chováním a přístupem o2 k zákazníkovi a reklamacím
V roce 1998 jsem si (tehdy ještě u Eurotelu) pořídila svůj první mobil s klasickou dotační dobou 24měsíců a to byla dámy a pánové jízda!!!Bála jsem se naprosto každé faktury,reklamace ani podrobné výpisy nevedly absolutně k ničemu,komunikace s nimi by se dala nazvat monologem.Částky,počty sms,provolané minuty byly snad generovány na zcela náhodném principu a tak jsem zuby nehty dodržela dotační dobu a pryč od nich.
Ale ejhle-jak tak sleduji dění,poslouchám lidi, tak nabývám dojmu,že o2 pokračuje ve stejné zlodějině jakou tady zavedl Eurotel a tak jsem se rozhodla svými referencemi jim pár človíčků přetáhnout ke konkurenci a zatím jsou tito spokojení(konkurenci považuji za menší zlo nesrovnatelné se zlatokopy z o2)
Ještě dodám-nemohu se zbavit dojmu,že o2 řídí někdo charakterově nepříliš odlišný od morálního profilu pana Hušáka,který svou nenažraností a nevychovaností přivedl zugrunt zdravou a prosperující společnost.
Jestli hodlají chlapci z o2 takovýmto způsobem pokračovat a legálně krást tak jim přeji jen a pouze krach a těm davům(s prominutím nasraných zákazníků)klidnější spaní.On měl Švejk pravdu-děláte bordel-dostanete přes hubu. . .

jjjjj #14
jjjjj 11. prosinec 2013 09:29

Jo tak nic se nezměnilo, když chci spojit na reklamační, tak se ozvou operátoři František Hrdlička, který uzná že nejdou sms a v kraji to hlášeno nebylo a ráno nějaké kačeny : Kateřina Palaščáková a Eva Štefková i když se jim řekne že reklamace je oprávněná, že rozhovor byl nahrán tak stejně nespojí kam maj a jen se vymlouvaj a chrání tam nějaké ty Supy. Prostě si připadám, že o2 je strále asi nejvíce aktivní zlodějina a už by ji měli taky dle zákona zařadit mezi ˇMejdy jak ty prodejce, jelikož taky na nikoho není spojebí a jen se kasaj, slibují a když dojde na lámání chleba tak se zatloukaj !!!!

Vladimír Vašek #5
Vladimír Vašek 08. červen 2011 19:21

S O2 mám již letité záporné skušenosti. Nechal jsem si zřídit telefonní linku, na kterou jsem napojil svůj starý telefon. Nechal jsem O2, aby si strhávali dohodnutý obnos z mého SIPA. Jaké bylo mé překvapení, když mi účtovali peníze za "nový telefon" který mi ale nikdy nebyl instalován. Až po reklamaci a výpovědi ze smluvního vztahu, mi O2 účtovala poplatky za zřízení telefonní linky. Ale neoprávněně vyinkasované peníze za neinstalovaný telefonní přijímač ni vrátila.
V loňském roce jsem byl nucen opět přijmout jejich služby, - i když velmi nerad. V místě, kde se nalézám není možný jiný příjem internetu, než prostřednictvím pevné linky. A tu měla jen O2. Po předchozích zkušenostech jsem odmítl možnost, aby si částku odebírali prostřednictvím SIPO. Dal jsem bance trvalý příkaz k zasílání dohodnuté částky z mého účtu na účet O2, podle dispozic pracovníků Telefóniky O2.
Minulý rok bylo vše v pořádku, koncem roku jsem byl informován, že je vše vyrovnáno a že mám dokonce přeplatek. Ale v letošním roce je vše jinak. Peníze, zasílané na ůčet Telefóniky jako by padaly do "černé díry". A tak jsem veden jako neplatič a byla mi dokonce doručena "Předžalobní výzva" s pohrůžkou exekuce. A tak okolnost, že jsem vše zaplatil a že nemám ani korunu dluhu, - Telefónica vůbec nebere v úvahu.
V případě, že peníze (které zasílám stejně jako vloni) nejdou na úhradu mé smlouvy, - kam tedy jdou??? Nejdou-li na úhradu služby, která je mi poskytována, pak by jí měla organizace vrátit zpátky na můj účet. Pokud tak nečiní, pak mé peníze "zneužívá k nějakým jiným účelům". Což nelze nepovažovat za trestný čin.
Navíc, v každé korespondenci je uvedena věta, "pokud jste již dlužné částky uhradili, považujte tento dopis za bezpředmětný". Co má znamenat tato věta??? Když Telefonica O2 nehodlá brát v tomto roce skutečnost, že řádně platím všechny položky
Ing. Vladimír Vašek.

Milan Šturm #8
Milan Šturm 09. červen 2011 09:20

Pane inženýre,
ozvěte se mi prosím NA MEJL BLUCHER@SEZNAM.CZ za účelem společného postupu ve věci účtovnání poplatků ze strany O2 za neexistující telefonní přístroje.
Milan Šturm

Vladimír Vašek #9
Vladimír Vašek 09. červen 2011 16:32

Zaslal jsem vyjádření na Váš email. I s některými podrobnostmi.
Ing. Vladimír Vašek.

Ing. Vladimír Vašek #6
Ing. Vladimír Vašek 11. červen 2011 07:57

Další nepříjemná zkušenost.
V létě jsem si nechal zřídit "mobilní internet". Smlouva zněla 150.- Kč měsíčně. Platba probíhá převodem z mého účtu na účet Telefónica a.s. podle dispozic, kterou mi organizace poskytla prostřednictvím svých zaměstnanců. V loňském roce bylo vše v pořádku, ještě v lednu 2011 nebyly námitky.
Následně se situace změnila. Začaly mi docházet informace, "že neplatím", v čehož důsledku mi byl internet odpojen. K tomu tolik:
1. Je na pováženou, že peníze se "najednou začaly ztrácet" a nejsou již připisovány jako řádná platba. Není to jediný případ, kdy peníze v Telefonice mizí, jakoby padaly do "černé díry". Takže těmito případy by se měla zabývat policie. Pokud řádně posílám peníze na základě smlouvy, pak by měly být zaúčtovány jako "řádná platba". Pokud "náhodou" by úředníci Telefónicy "zapoměli", jak se to účtuje, měli by peníze posílat zpět na můj ůčet jako "nedoručitelné". Toto se však neděje. Je tedy možno vyslovit podezření, že se v Telefónice děje něco nekalého, nezákonného. A to je práce pro policii.
2. Pokud klient (zákazník) řádně platí částky za služby na základě smlouvy s Telefónicou, pak je nepřípustné, aby Telefónica "odpojila zákazníka od internetového spojení". Smlouva o užívání služeb je nejenom závazná pro zákazníka, ALE JE I ZÁVAZNÁ PRO ORGANIZACI, V TOMTO PŘÍPADĚ TELEFÓNICA. Porušení smluvního vztahu je z tohoto hlediska nezákonné, něčeho takového by se organizace neměla dopouštět.
3. Bývá běžným zvykem, že - pokud se organizace dopustí hrubého porušení smluvních vztahů, pak by poškozenému měla poskytnout dostatečnou satisfakci. Doufám, že sebereflexe přiměje Telefonicu k podobnému jednání.
4. Na každé písemnosti od Telefónicy je informace, "poukud jste dlužné čásky uhradili, považujte toto upozornění za bezpředmětné". - Co když poctivý zákazník tomuto zdělení uvěří??? Já jsem tomuto uvěřil. V mém případě byl důsledek odpojení internetu a stíhání jako neplatiče. Organizace by neměla uvádět takovéto zdělení, pokud nehodlá dodržovat platnou smlouvu s klientem.
Pevně věřím, že vedení Telefónicy se bude tímto jednáním vlastní organizace zabývat a vyvodí z toho dostatečné důsledky pro spokojenost všech zákazníků.
Ing. Vladimír Vašek.

Náhodný kolemjdoucí #7
Náhodný kolemjdoucí 08. červenec 2011 11:31

....

lei.lenka #10
lei.lenka 19. listopad 2012 15:40

O2
...jak můžu reklamovat něco do 2 měsíců,když se to dovím po skoro 3 letech od nějaké vymahačské agentury že dlužím...
výpověď byla podaná telefonicky...s tím že mi měli doručit poslední fakturu... načež teď po mě požadují zaplacení 5ti faktur s tím,že měnili systém a telefoní výpověď pravděpodobně nenajdou...
a dovolání žádné...nelze se s nikým spojit...
a pořád opakují že jsem nedodržela termín reklamace 2 měsíců...
co s tím...???

anonym #11
anonym 21. červenec 2013 20:13

Moje celá rodina má s O2 tak špatné zkušenosti ohledně nekvalifikace jejích pracovníků, podvodně účtovaných částek a to už 2. rokem neustále měsíc co měsíc na každém čísle a službě a naprostého výsměchu od této společnosti svým vlastním smluvním podmínkám, ale i zákonům ČR, že už si nevím rady. Když jsem požádala o radu policii ČR, bylo mi doporučeno se tak výsostně postavenému protivníkovi pokud možno vyhnout, protože je do něj zainteresována naše vlastní vláda.
Mám pocit, že by mohlo jít o organizovaný zločin u některých klientů přímou a u jiných nepřímou cestou.
Ale zaráží mě postoj právníků, kteří jednají a posuzují pouze ve smyslu OP O2 a nikoliv v tom smyslu, jestli jsou ty obchodní podmínky a praktiky O2 v pořádku. Nemluvím o nefunkčnosti služeb, které se dají při oboustranné dobré vůli pochopit a tolerovat, mluvím o tom, co zde píší lidé a máme sami zkušenost, tj. o okrádání zákazníků a ještě krutému výsměchu jim. Nevěřím, že na O2 nelze aplikovat jiné paragrafy, např. občanské právo. Ale to by právníci nesměli být takový srabi.
Nějak tomu ale nerozumím i z naší strany, protože my občané si přece platíme jak ty právníky, tak naši vládu od toho, aby za nás jednala a rozhodovala správně a byla dobrým hospodářem České republiky, nebo si je platíme za podporu zločinu na nás samých?

Jarmila #12
Jarmila 07. říjen 2013 12:27

Jsem velice nespokojena se službami O2 a jistě přejdu k jinému operátoroví. Nejenže volání je nejdražší, ale ještě se nikam nedovolám. Zrovna dnes dopoledne jsem měla důležitý hovor s neteří a musela jsem ji 5x prozvonit , aby jsme si mohli říci pár slov a to je neustále. Mě chodí SMS, že se mi účastník nemohl dovolat a já sedím u okna s telefonem!!!!!!!!!!
Už z toho šílím!!!!!!!!!!!
Žádám o okamžitou nápravu. jARMILA

nespokojená #13
nespokojená 30. listopad 2013 00:16

Já mám také velmi nepříjemnou zkušenost. Chtěli jsme zavézt k rodičům internet k pevné lince, ale mají ještě starý vytáčecí telefon a starou zásuvku, do které žádný modem nezapojíte. O2 slíbilo, že pošle technika, aby ji vyměnil, prý do pěti dnů. K tomu ihned poslali modem a hned si ho naučtovali, ale tím to skončilo. Technik nepřišel ani po třech urgencích a slibech, že tentokrát určitě přijde. Na reklamacích mi řekli, že modem jsme mohli vrátit jen do 14 dnů, jenže to ještě slibovali, že opravdu přijdou. Účtují nám internet, zaplatili jsme modem, ale máme jen chrastící telefon s otáčecím ciferníkem z roku 1967 , za který si Telefonika navíc pořád účtuje půjčovné. Od této firmy co nejdál.

Pepa #14
Pepa 11. leden 2016 12:51

Mezi operátory společnosti O2 je dost velký zmatek a to takoví že jeden řekne zákazníkovy jak má pokračovat při ukončení smlouvy a co vše společnosti O2 vrátit aby nenastali nějaké nejasnosti mezi klientem a společností O2 to je i můj případ ! Dne 22.12.2015 mi končila u výše jmenované společnosti smlouva ne kterou sem nechtěl čekat atak jsem smlouvu o pouhé 2 měsíce ukončil dříve, jenže jsem neočekával co nastane za potíže. Od společnosti jsme využívali internet O2TV a pevnou telefonní linku do září 2015 se výše faktur pohybovalo částkou kolem 700 kč. měsíčně a v listopadu 2015 mi přišla faktura navýšena o 85% na dotaz operátora PROČ je tato částka za stejné služby jaké jsme využívali i před tímto zvýšením tak vysoká ? tak mi bylo odpovězeno že upravovali tarif s čím sem samozřejmě nesouhlasil !!! Proto jsem se rozhodl smlouvu před časně ukončit tak že jsem volal opětovně na společnost O2 a to z dotazem co mám vše společnosti vrátit operátorky mi konkrétně zdělila že máme na splátky od společnosti seto box který jsme užívali pouhých 8 měsíců aby jsme tento seto box vrátili a tím nemuseli zbytečně platit další splátky na toto příslušenství a to tím že tento seto box se nijak jinak využít nedá tak jsem tak i učinil a děj se světe dnes mi došla faktura na doplacení zbýlé částky za toto zařízení ve výši přes 1600 kč. ale já toto zařízení už 2 měsíce nevlastním jen že operátorka pořád na tom trvá aby to bylo doplaceno jen že je to tak že po dobu splácení může klient odstoupit od daných služeb i od smlouvy. Proto bych chtěl upozornit klienty kteří se rozhodnout odejít od výše jmenované společnosti tak aby si dali POZOR !!!! na tuto společnost že jim začnou házet klacky pod nohy a dají jim pocítit že od nich odešli

RSS 

Komentujeme

Microsoft a GitHub

Pavel Houser , 13. červen 2018 13:30
Pavel Houser

Transakce v hodnotě 7,5 miliardy dolarů je dost velká i na poměry Microsoftu, takže se prodejem GitH...

VíceRSS 

Zprávičky

Útočníci se snaží zneužít fotbalovou horečku

Pavel Houser , 23. červen 2018 11:59

Nová phishingová kampaň se snaží lákat oběti ke stažení infikovaného rozpisu a výsledků fotbalového ...

Více 0 komentářů

Systém pro STK by měl za 120 mil. Kč nadále provozovat AutoCont

ČTK , 22. červen 2018 10:00

V novém smluvním období by firma měla zajistit také propojení s obdobnými systémy jednotlivých člens...

Více 0 komentářů

Divize firmy Deutsche Telekom T-Systems ruší 10 000 míst

ČTK , 22. červen 2018 09:00

Na 6000 míst z celkového počtu má být zrušeno v Německu v průběhu příštích tří let....

Více 0 komentářů

Kalendář

23. 06.

24. 06.
Maker Faire Prague 2018
04. 08.

09. 08.
Black Hat USA 2018
09. 08.

12. 08.
DEF CON 26

Starší zprávičky

Šéfovi Intelu srazil vaz vztah na pracovišti

ČTK , 22. červen 2018 08:00

Ve funkci předsedy představenstva a člena správní rady Krzaniche přechodně nahradí dosavadní finančn...

Více 0 komentářů

Musk: Favoritem pro evropskou továrnu na baterie Tesly je Německo

ČTK , 21. červen 2018 10:00

Revoluce elektrických aut zvýší do roku 2025 hodnotu evropského trhu s bateriemi na zhruba 250 milia...

Více 1 komentářů

Česko testuje komunikaci mezi auty, vlaky a MHD

ČTK , 21. červen 2018 09:00

Vozidla si budou vyměňovat informace například o tom, jak je vlak daleko od závor, nebo že tramvaj v...

Více 0 komentářů

Xiaomi chce při vstupu na burzu získat až 6,1 miliardy dolarů

ČTK , 21. červen 2018 08:00

Půjde o jednu z největších primárních nabídek akcií v technologickém sektoru za posledních několik l...

Více 0 komentářů